Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej – art. 335 kpk

Jedną z form konsensualnego zakończenia postępowania karnego jest instytucja dobrowolnego poddania się karze czyli tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Art. 335 § 1 kpk wskazuje, iż prokurator może zawrzeć w akcie oskarżenia wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Oznacza to, że oskarżony uzgadnia z prokuratorem […]

Czytaj dalej»

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY (holograficzny)

Polskie prawo cywilne zna dwa tytuły powołania do spadku – ustawę i testament. Co do zasady dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy o czym już wcześniej pisałam.  Testament jest szczególnym tytułem powołania do spadku, który ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie ustawy. Najprościej mówiąc testament to rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. […]

Czytaj dalej»

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Postępowanie w sprawach nieletnich rozpoczyna się od postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, a w sprawie o czyn karalny czy rzeczywiście został on popełniony przez nieletniego i czy zachodzi potrzeba stosowania wobec nieletniego środków przewidzianych w ustawie. Postępowanie wyjaśniające jest uregulowane w art. […]

Czytaj dalej»

Wykonalność orzeczeń w postępowaniu karnym wykonawczym

Zgodnie z art. 9 § 1 kodeksu karnego wykonawczego postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie gdy orzeczenie staje się wykonalne, zaś art. 9 § 3 kodeksu karnego wykonawczego w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 16 września 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 240, poz. 1431) od dnia […]

Czytaj dalej»

Postępwanie w sprawach nieletnich c.d.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich sprawy nieletnich należą do właściwości sądu rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (właściwość rzeczowa). Art. 17 cytowanej ustawy określa właściwość miejscową sądu rodzinnego – jest to sąd miejsca zamieszkania nieletniego, […]

Czytaj dalej»