PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU w postępowaniu cywilnym

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM W SPRAWIE CYWILNEJ? Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 87 § 1 kpc pełnomocnikiem może być: adwokat lub radca prawny, sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, osoba sprawująca […]

Czytaj dalej»

ROZWÓD A SEPARACJA

Bardzo często podczas porady prawnej tłumaczę moim klientom chcącym zakończyć swoje małżeństwo różnicę pomiędzy separacją i rozwodem. O ile instytucja rozwodu została wprowadzona do kodeksu cywilnego od razu – kodeks cywilny to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, to instytucja separacja pojawiła się w polskim prawie rodzinnym […]

Czytaj dalej»

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO – część 2

W dzisiejszym wpisie kilka uwag praktycznych dotyczących sporządzenia wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego. SĄD Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego jest właściwy sąd który wydał orzeczenie w pierwszej instancji – art. 3 §1 kkw. Jeżeli natomiast ma być umorzone postępowanie incydentalne, postanowienie dotyczące […]

Czytaj dalej»

Zabezpieczony: CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI – część 2

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Czytaj dalej»

FOTORADARY – a prawo Straży Miejskiej do żądania wskazania osoby kierującej pojazdem….

Kolejne ciekawe orzeczenie – tym razem Sądu Najwyższego – w zakresie prawa żądania Straży Miejskiej do wskazania osoby kierującej pojazdem w wypadku zarejestrowania wykroczenia drogowego przy pomocy urządzanie rejestrującego. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r. – II KK 90/13 Przepis art. […]

Czytaj dalej»