PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM – część II

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 lipca 2003 r. IV CKN 327/01 Przesłanką unieważnienia małżeństwa, zgodnie z art. 12 KRO, jest choroba psychiczna małżonka, istniejąca w dacie zawarcia związku, a sformułowanie „osoba dotknięta chorobą psychiczną” oznacza osobę, u której choroba ta występowała […]

Czytaj dalej»

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA – część I

Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – poza instytucją rozwodu i separacji – przewiduje instytucję unieważnienia małżeństwa. Co to jest unieważnienie małżeństwa? Unieważnienie małżeństwa to nic innego jak stwierdzenie, iż małżeństwo nigdy nie zostało ważnie zawarte. Konsekwencją takiego uznania jest przyjęcie, że małżeństwo od początku nie miało […]

Czytaj dalej»

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. – sygn. akt III CZP 13/15 ​Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy […]

Czytaj dalej»