Zniesienie wspólności majątkowej

SĄDOWE ZNIESIENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ Kiedy można żądać zniesienia wspólności majątkowej? Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać zniesienia wspólności majątkowej z ważnych powodów. Przepisy tegoż kodeksu nie precyzują co należy rozumieć przez ważne powody, dlatego należy […]

Czytaj dalej»

Majątek osobisty (odrębny)

Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje majątkiem odrębnym (osobistym). Kwestie majątku odrębnego reguluje art. 33 kro, który  – w przeciwieństwie do art. 31 regulującego zakres przedmiotów należących do majątku wspólnego w sposób przykładowy – użyte przez ustawodawcę określenie „w szczególności” – wskazuje zamknięty katalog przedmiotów […]

Czytaj dalej»

Wspólność ustawowa małżeńska

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje majątkowa wspólność małżeńska. W skład tej wspólności będą wchodzić wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa czy to wspólnie czy przez jednego z nich. Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem osobistym (odrębnym) w skład […]

Czytaj dalej»

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jeżeli Sąd orzekł bezwzględną karę pozbawienia wolności to skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest tylko odsunięciem w czasie konieczności odbycia kary pozbawienia wolności. Natomiast jeśli Sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności czyli mówiąc kolokwialnie  „odwiesił” wyrok, a skazany nie chce odbywać […]

Czytaj dalej»

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd karny skazując za przestępstwa określone w kodeksie karnym bardzo często wymierza kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby. Warunkowe zawieszenie wykonania kary to kolejny przewidziany przez kodeks karny środek probacyjny czyli związany z poddaniem sprawcy próbie. Warunkowo można zawiesić wykonanie kary […]

Czytaj dalej»

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jednym ze środków związanych z poddaniem sprawy próbie jest warunkowe umorzenie postępowania karnego określone w art. 66 – 68 kk. W tym miejscu wymaga zaznaczenia, iż polski kodeks wykroczeń nie przewiduje instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego ma charakter fakultatywny […]

Czytaj dalej»

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Każdy spadkobierca dowiadując się o śmierci spadkodawcy ma do rozważenia kwestię czy chce dziedziczyć czy też nie, a więc czy spadek przyjmie czy też go odrzuci. Najczęściej decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest uzależniona od tego co w spadku faktycznie pozostaje czy aktywa więc majątek […]

Czytaj dalej»

Dziedziczenie ustawowe – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

SĄD: Właściwość miejscowa – 628 kpc Sądem właściwym do wniesienia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku […]

Czytaj dalej»

Dziedziczenie ustawowe

Sprawa  o stwierdzenie nabycia spadku to sprawa, z którą każdy człowiek ma w życiu do czynienia w związku ze śmiercią bliskich – rodziców, dziadków, rodzeństwa czy też współmałżonka. Jak obserwuję przeprowadzenie jej często nastręcza wielu problemów, zwłaszcza jeśli chodzi o konieczność wskazania kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. W  polskim […]

Czytaj dalej»

Adwokat jako obrońca

Zgodnie z art. 82 kpk obrońcą w sprawie karnej może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury czyli albo adwokat albo aplikant adwokacki. Uprawnień do wykonywania funkcji obrońcy przepisy nie przyznają żadnemu innemu zawodowi prawniczemu np. radcy prawnemu (choć radca prawny może […]

Czytaj dalej»