UMOWA O PRACĘ NA 10 LAT…. Czy da się coś z tym zrobić?

Oczywiście, że tak!! Powszechną praktyką w dzisiejszych czasach wśród pracodawców jest zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony na 10 lat. Oczywiście strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Taka umowa jest korzystna przede wszystkim dla pracodawcy, bowiem służy obejściu przepisów […]

Czytaj dalej»

BRAK UZASADNIENIA POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA I UMORZENIU DOCHODZENIA A ZGODNOŚĆ Z KONSTYTUCJĄ

Zgodnie z art. 325 e kodeksu postępowania karnego w przypadku braku podstaw do wszczęcia dochodzenia lub braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia organ postępowania przygotowawczego wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia albo o umorzeniu dochodzenia. Cytowany przepis stanowi, iż takie postanowienie nie wymaga uzasadnienia. Na takie postanowienie […]

Czytaj dalej»

KARA DLA WŁAŚCICELA POJAZADU ZA NIEWSKAZANIE KIERUJĄCEGO POJAZDEM ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 marca 2014 rozpoznając pytanie prawne Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie czy art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, ze zm.)  tj. artykuł na mocy którego możliwe jest karanie […]

Czytaj dalej»

Dłużniku alimentacyjny UWAŻAJ! Za długi alimentacyjne możesz stracić prawo jazdy!!

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 – tekst jednolity) przewiduje procedurę związaną z pomocą państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. W wypadku, gdy egzekucja alimentów wobec […]

Czytaj dalej»

Czy można zaskarżyć zarządzenie Prezesa Sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w sprawie karnej?

Do niedawna podejrzany lub oskarżony, któremu Sąd odmówił przyznania obrońcy z urzędu lub cofnął ustanowienie obrońcy z urzędu nie miał możliwości zaskarżenia tegoż rozstrzygnięcia do Sądu wyższej instancji. Niemożność zweryfikowania decyzji Sądu w tym zakresie powodowała, iż pojawiały się wśród prawników głosy, iż jest to niezgodne z konstytucją.  […]

Czytaj dalej»

KREDYT HIPOTECZNY A PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO MAŁŻONKÓW

W obecnych czasach bardzo często małżonkowie w czasie trwania związku małżeńskiego biorą wspólnie kredyt hipoteczny czy to na budowę własnego domu czy też na zakup mieszkania. Póki małżeństwo trwa wszystko jest w porządku, zaś problem zaczyna się w momencie kiedy małżonkowie rozwodzą się i pojawia się problem […]

Czytaj dalej»

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

24 luty 2014r. – 1 marzec 2014r. Po raz kolejny Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 24 luty – 1 marzec 2014 roku organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Koordynację działań w ramach obchodów na terenie województwa […]

Czytaj dalej»

ZARZĄDZENIA OPIEKUŃCZE

Jedną z form ingerencji władzy państwowej w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców jest instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w formie tzw. zarządzeń opiekuńczych. Wydanie zarządzeń opiekuńczych stanowi niejako ostrzeżenie dla rodziców wykonujących władzę rodzicielską w sposób nieprawidłowy. Zagrożenie dobra dziecka Podstawową przesłanką wydania zarządzeń […]

Czytaj dalej»