BRAK UZASADNIENIA POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA I UMORZENIU DOCHODZENIA A ZGODNOŚĆ Z KONSTYTUCJĄ

Zgodnie z art. 325 e kodeksu postępowania karnego w przypadku braku podstaw do wszczęcia dochodzenia lub braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia organ postępowania przygotowawczego wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia albo o umorzeniu dochodzenia. Cytowany przepis stanowi, iż takie postanowienie nie wymaga uzasadnienia. Na takie postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Brak uzasadnienia – co zrozumiałe – w sposób znaczny utrudnia sporządzenie zażalenia, bowiem nie wiadomo w oparciu o jakie ustalenia i jakie dowody organ postępowania podjął taką decyzję i z jakich powodów nie uwzględnił dowodów przeciwnych.

Kwestia niesporządzania uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o umorzenia dochodzenia budziła poważne kontrowersje w zakresie w jakim podnoszono, iż zapis ten jest niezgodny z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 25 marca 2014 roku w sprawie o sygn. SK 25/13 rozpoznając skargę konstytucyjną Witolda Pisarskiego o o zbadanie zgodności: art. 325e § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim umożliwia organom postępowania przygotowawczego wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu dochodzenia bez konieczności sporządzania uzasadnienia:

– z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji,
– z art. 2 Konstytucji,
– z art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji,
– z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,

orzekł

Art. 325e § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim zezwala organowi prowadzącemu dochodzenie na wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia bez uzasadnienia, jest zgodny z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.