CO TO JEST ZNIEWAGA?

CO TO JEST ZNIEWAGA – czyli art. 216 § 1 kk

Jednym z czynów ściganych w trybie prywatnoskargowym czyli kiedy pokrzywdzony sam wnosi akt oskarżenia do Sądu i sam pełni rolę oskarżyciela prywatnego bez udziału prokuratora jest zniewaga określona w art. 216 § 1 kk.

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

W doktrynie prawniczej przyjmuje się, że Istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które według zdeterminowanych kulturowo i społecznie aprobowanych ocen stanowi wyraz pogardy, uwłaczania czci drugiego człowieka (W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga…, s. 169). Chodzi o ubliżenie komuś, obraźliwe zachowanie się wobec drugiej osoby (P. Hofmański, J. Satko, Przestępstwa przeciwko czci…, s. 44)

Przestępstwo to chroni dobro prawne jakim jest godność osobista człowieka bez względu na jej płeć, wiek, status społeczny czy pochodzenie. Nawet osoby dotknięte chorobą psychiczną czy upośledzeniem nie tracą wartości, jaka nierozerwalnie związana jest z faktem bycia człowiekiem, w związku z tym mogą one zostać znieważone

Czyn zniewagi może dotyczyć godności tylko osoby fizycznej, nie ma zaś odniesienia do osoby prawny czy jednostki organizacyjnej.

Na czym polega znieważenie?

Znieważające zachowanie może przybrać postać wypowiedzi słownej lub pisemnej, gestu, znaku, rysunku lub innej formy przekazu

Zachowaniem znieważającym może być molestowanie seksualne osoby pokrzywdzonej w  postaci nieprzyzwoitych gestów, propozycji, epitetów, pogardliwego traktowania ofiary jako obiektu seksualnego, może łączyć się z naruszeniem nietykalności cielesnej.

Na czym nie polega znieważenie?

Zachowanie znieważające wykracza poza zachowanie niekulturalne, lekceważenie innej osoby. Istotą znieważenia jest okazanie pogardy. Nie można uznać za zniewagę przejawów braku szacunku, np. w postaci ignorowania kogoś, braku reakcji na powitanie.