Czy można jednocześnie wystąpić z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia w sprawie karnej?

W związku z aktualnie prowadzoną sprawą karną zabrałam się za przygotowywanie wniosku o zasądzenie od oskarżonego na rzecz mojego Klienta będącego pokrzywdzonym obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 46 kodeksu karnego. Przepis brzmi następująco:

Art. 46 § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Więc jak się szuka problemów to się je znajdzie…. Nabrałam wątpliwości, więc postanowiłam poszukać odpowiedzi na moje pytanie w doktrynie prawniczej albo orzecznictwie sądów. Na szczęście okazało się, że ja niejedna mam ( miałam ) wątpliwości, bo okazało się że jest całkiem „świeże” postanowienie Sądu Najwyższego rozstrzygające tę kwestię.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2013 r. – II KK 161/13

  1.      Dyspozycja art. 46 § 1 k.k. zawiera alternatywę łączną wskazującą na uprawnienie sądu do jednoczesnego orzeczenia wobec skazanego obowiązku naprawienia szkody majątkowej (odszkodowania) i wynagrodzenia za szkodę niemajątkową (krzywdę) w postaci zadośćuczynienia.
  2. Żądanie pozwu może dotyczyć roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa, w tym również tych wynikających z tzw. szkód niemajątkowych w postaci zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. ( LEX nr 1353958, Biul.PK 2013/8/8-10 )