Dozór elektroniczny – cd.

SĄD

Sądem właściwym do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy – Sąd Penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa ( lub odbywa już karę pozbawienia wolności).

Jeżeli skazany przebywa na wolności posiedzenie w przedmiocie udzielenia zezwolenia odbywa się w Sądzie, natomiast jeśli skazany odbywa już karę w warunkach zakładu karnego to posiedzenie w przedmiocie wniosku odbywa się w zakładzie karnym.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia są:

  • skazany lub jego obrońca
  • prokurator
  • sądowy kurator zawodowy
  • dyrektor zakładu karnego

JAK SPORZĄDZIĆ WNIOSEK?

Wniosek sporządza się na piśmie. We wniosku trzeba precyzyjnie wskazać wyrok, który ma być wykonywany w systemie dozoru elektronicznego – jaki sąd go wydał, kiedy, dokładnie określić wymiar kary pozbawienia wolności oraz podać sygnaturę akt.

W uzasadnieniu wniosku należy podać okoliczności określone w art. 6 ustawy tj.  skazany ma miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyrażają zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odbywanie kary w tym systemie jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary, względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji i inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Generalnie więc w uzasadnieniu trzeba powołać wszystkie okoliczności korzystne dla skazanego np. stała praca zarobkowa lub prowadzenie działalności gospodarczej, nauka w szkole lub studia, konieczność sprawowania opieki na chorymi rodzicami, konieczność zapewnienia utrzymania bezrobotnemu małżonkowi i dzieciom, stan zdrowia skazanego, dobra opinia w środowisku, przestrzeganie porządku prawnego, zrozumienie naganności swego postępowania itp. We wniosku należy wskazać przykładowe godziny, w których skazany będzie opuszczał miejsce stałego pobytu – np. jeśli skazany pracuje 8 godzin dzienne, to należy wskazać te godziny i jednocześnie uwzględnić konieczność dojazdu do i z pracy.

Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym na dozór elektroniczny. Poza tą zgodą dołącza się dokumentację lekarską, jeśli skazany lub ktoś z jego rodziny jest chory, zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o studiowaniu lub nauce, pozytywną opinię np. od księdza, pracodawcy itp.

ZŁOŻENIE WNIOSKU I CO DALEJ?

Po złożeniu wniosku kurator sądowy sporządza wywiad środowiskowy na temat skazanego – przychodzi do miejsca zamieszkania skazanego, jego sąsiadów czy pracodawcy i w oparciu o rozmowy wydaje opinię.

Nadto w miejscu zamieszkania skazanego ustala się czy są warunki techniczne do udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego czyli czy w miejscu stałego pobytu skazanego jest możliwość zainstalowania urządzenia monitorującego
(stacjonarne urządzenie monitorująceurządzenie radiowe, rejestrujące sygnały wysyłane przez pozostający w zasięgu monitorowania nadajnik noszony przez skazanego i przekazujące je do centrali monitorowania, instalowane na stałe w miejscu pobytu skazanego lub w innym miejscu wskazanym przez sąd penitencjarny, umożliwiające komunikację telefoniczną między skazanym a organami postępowania wykonawczego w czasie przebywania skazanego w tym miejscu – art. 4 ust. 2 pkt. A ustawy) i przekazywania sygnału do centrali monitorowania – urządzenia radiowego. W przypadku stwierdzenia przeszkód technicznych sąd pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 sąd penitencjarny na 14 dni na rozpatrzenie sprawy od dnia wpływu wniosku, ale ja się jeszcze nie spotkałam z tak szybkim rozstrzygnięciem w przedmiocie zezwolenia na dozór elektroniczny.

POSIEDZENIE SĄDU

W posiedzeniu sądu w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego udział prokuratora jest obowiązkowy. Sąd zawiadamia o terminie posiedzenia także skazanego i obrońcę. Sąd wysłuchuje skazanego i wydaje postanowienie o udzieleniu zezwolenia lub odmawia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Postanowienie o udzieleniu zezwolenia zawiera określenie miejsca, czasu, rodzaju i sposobu wykonywania nałożonych na skazanego obowiązków oraz rodzaj środków technicznych podlegających zainstalowaniu; terminu i sposobu zgłoszenia przez skazanego podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego lub założenia nadajnika .

Postanowienie o udzieleniu zezwolenia przesyła się niezwłocznie sądowemu kuratorowi zawodowemu i podmiotowi dozorującemu. Postanowienie to podlega niezwłocznemu wykonaniu, jeżeli prokurator wnioskował o jego wydanie lub prokurator oświadczył, że mu się nie sprzeciwia.

Na postanowienie o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie, które przekazuje się sądowi wyższej instancji w terminie 7 dni od wpływu zażalenia do sądu. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego ponowny wniosek o udzielenie zezwolenia można złożyć po upływie 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie udzielenia zezwolenia. Wniosek złożony wcześniej pozostawia się bez rozpoznania.

W dziale do pobrania (prawo karne wykonawcze) wzór wniosku oraz wzór oświadczenia osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.