Dozór elektroniczny

Ostatnio w swojej pracy spotykam się z coraz większym zainteresowaniem możliwością odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest to bardzo ciekawa możliwość dla osób z niskimi wyrokami, która pozwala na odbywanie kary w domu z jednoczesną możliwością wykonywania pracy zarobkowej. Tym samym skazany nie trafia do zakładu karnego, nie zostawia rodziny, zarobkuje, a jednocześnie kara jest odbywana.

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2010, nr 142, poz. 960) określa warunki odbywania kary poza zakładem karnym, warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary w tym systemie oraz organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary.

KTO MOŻE ODBYWAĆ KARĘ W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO?

Art. 6 ustawy określa przesłanki, jakie skazany musi spełnić, aby sąd penitencjarny udzielił zezwolenia na odbywanie kary w tym systemie.
Skazany musi łącznie spełniać następujące warunki:

 1. orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku;

 2. skazany ma określone miejsce stałego pobytu;

 3. osoby pełnoletnie wspólnie zamieszkujące ze skazanym wyrażą pisemną zgodę na odbywanie kary w tym systemie;

 4. odbywanie kary w tym systemie jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

 5. względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego czy inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;

 6. warunki mieszkaniowe nie stanowią przeszkody do odbywania kary w systemie dozoru w zakresie funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego;

 7. warunki techniczno – organizacyjne wykonywania dozoru nie stoją na przeszkodzie.

Co istotne odbywanie kary w systemie dozoru dotyczy zarówno skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli odbywania kary jak i tych, którzy już karę pozbawienia wolności odbywają
w warunkach zakładu karnego.
Sąd penitencjarny nie udzieli zezwolenia osobie, która została skazana w warunkach z art. 64§2 kk – tzw. recydywa specjalna wielokrotna.

Art. 64. § 1Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 3. Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni.

OBOWIĄZKI SKAZANEGO

Art. 8 ustawy określa obowiązki skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego. Zaznaczenia wymaga, iż nie jest to katalog zamknięty i Sąd ma prawo do swobodnego ich nakładania z uwzględnieniem nie tylko tych, które są wymienione w tym artykule, ale także tych określonych w art. 72 kodeksu karnego.

Obowiązki skazanego określone w ustawie:

 1. przebywanie w miejscu wskazanym przez sąd penitencjarny w wyznaczonym czasie;

 2. udzielanie wyjaśnień dotyczących odbywania kary w systemie dozoru, wykonywania obowiązków, kontaktowania się z kuratorem;

 3. noszenie nadajnika;

 4. dbanie o urządzenie rejestrujące i nadajnik;

 5. poddanie się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego w celu sprawdzenia funkcjonowania odbiornika i nadajnika;

Obowiązki określone w kodeksie karnym, które Sąd może nałożyć na skazanego:
Art. 72. § 1Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do:

1)    informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2)    przeproszenia pokrzywdzonego,

3)    wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4)    wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

5)    powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6)    poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,

6a)     uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

7)    powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

7a)    powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

7b)    opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8)    innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

§ 1a.  Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7b sąd określa sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym.
§ 2. Sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5, albo do uiszczenia świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7.

Jednocześnie Sąd orzekający udziela skazanemu zezwolenia na opuszczenie miejsca stałego pobytu, przy czym okres oddalenia się od miejsca stałego pobytu na czas nie przekraczający 12 godzin na dobę (art. 10 ustawy) Zezwolenie na oddalenie się z miejsca stałego pobytu może dotyczyć w szczególności:

 1. świadczenia pracy;

 2. wykonywania praktyk religijnych;

 3. opiekowania się małoletnim, osobą starszą, niedołężną;

 4. kształcenia, samokształcenia, twórczości własnej;

 5. korzystania z zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

 6. komunikowanie się z obrońcą, pełnomocnikiem;

 7. utrzymywania więzi z rodziną i innymi bliskimi osobami;

 8. korzystania z opieki medycznej, terapii;

 9. dokonywania niezbędnych zakupów.

Sąd penitencjarny – jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają – w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ma możliwość ustanawiania nowych, zmiany, rozszerzania w/w obowiązków albo zwolnienia z ich wykonania.
W trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego sąd może zmieniać – ze względu na szczególne okoliczności – miejsce odbywania kary i przedziały czasu, w których skazany może oddalić się z miejsca stałego pobytu.
Ze względu na szczególne okoliczności osobiste, zdrowotne lub rodzinne kurator może udzielić skazanemu zezwolenia na oddalenie się poza miejsce stałego pobytu (miejsce odbywania kary) na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni w miarę potrzeby w asyście osoby najbliższej lub godnej zaufania. Zaznaczenia wymaga fakt, iż tego czasu przebywania poza miejscem stałego pobytu nie dolicza się do okresu odbywania kary, chyba że sędzia penitencjarny zarządzi inaczej w przypadku, gdy skazany nie nadużył zachowania.
Rozpoczęcie odbywania kary w systemie elektronicznym następuje z dniem uruchomienia środków technicznych niezbędnych do wykonywania kary.
Sąd penitencjarny uchyla (obligatoryjnie czyli Sąd „musi” uchylić) zezwolenie na odbywanie kary w tym systemie, jeżeli:

 1. skazany naruszył porządek prawny, w szczególności

 • popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków lub środków karnych;

 1. odwołano przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru z innego powodu niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona;

 1. skazany w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie;

Sąd penitencjarny może uchylić (fakultatywnie czyli „może, a nie musi „) zezwolenie, jeżeli

 1. skazany, któremu udzielono zezwolenia na oddalenie się poza miejsce zamieszkania na czas nieprzekraczający 7 dni nie powrócił do określonego miejsca w wyznaczonym czasie;

W następnym wpisie – jaka jest procedura orzekania o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz do pobrania wzór wniosku o objęcie skazanego takim systemem.

2 komentarze to “Dozór elektroniczny”

Read below or add a comment...

 1. Maria says:

  Witam,mam pytanie w sprawie opinii,o skazanym.Jestem sołtysem niedużej miejscowości,zostałam ostatnio poproszona przez skazanego,a odbywającego karę w domu,o wydanie opinii na temat zachowania się skazanego,a konkretnie czy nie nadużywa alkoholu,nie jeżdzi po pijanemu i nie wszczyna awantur w miejscu zamieszkania.Mam pytanie,jak miałaby wyglądać taka opinia,co powinno być ujęte ?Jeszcze nie wiem do czego taka opinia jest potrzebna,jednak wydaje mi się,że do sądu,na rozprawę Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.

  • Anna Węgrzyn says:

   Witam
   znając życie pewnie opinia potrzebna jest do Sądu. W opinii powinna Pani ująć informacje na temat zachowania się skazanego, trybu życiu, czy nadużywa alkoholu, czy widywany jest pod wpływem alkoholu lub w podejrzanym, przestępczym towarzystwie. Może Pani podpytać o to rzetelne i godne zaufania osoby. Jeśli zna Pani osobiście skazanego może Pani napisać kilka zdań jakim jest człowiekiem, czy zaangażowany jest np. w działalność lokalnej społeczności. Informacje te mogą być różne w zależności jakie Pani zbierze. Proszę pamiętać, aby opinia była rzetelna i prawdziwa.
   Pozdrawiam
   Adw. Anna Węgrzyn