Dziedziczenie ustawowe – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

SĄD:

Właściwość miejscowa – 628 kpc

Sądem właściwym do wniesienia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Właściwość rzeczowa – 627 kpc

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku należy do   sądu rejonowego  – wydział cywilny.

STRONY:

Wnioskodawcą może być każdy spadkobierca jak i osoba, która wykaże interes prawny we wniesieniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku np. bank ma interes prawny we wniesieniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w celu ustalenia kręgu spadkobierców odpowiadających za długi spadkodawcy.

Uczestnikami postępowania spadkowego są spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia według ustawy. Osoba wnosząca sprawę o stwierdzenie nabycia spadku obowiązana jest do wskazania kręgu spadkobierców ustawowych. Spadkobierców podaje się z imienia, nazwiska i ze wskazaniem adresu zamieszkania. Zazwyczaj są to współmałżonek i dzieci zmarłego. Jeżeli jedno z dzieci zmarłego spadkodawcy zmarło wcześniej niż spadkodawca to podaje się następców prawnych tego zmarłego dziecka.

W wypadku gdy miejsce pobytu jednego ze spadkobierców nie jest znane, wnioskodawca ma obowiązek wskazać ten fakt. W takim wypadku sąd ma możliwość wezwania spadkobiercy lub spadkobierców przez ogłoszenie. Treść ogłoszenia reguluje art. 673 kpc:

Art. 673. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;

2) datę śmierci spadkodawcy;

3) wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy;

4) wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie jest publikowane w piśmie o zasięgu ogólnopolskim i podane do publicznej wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze w sposób w danym miejscu zwyczajowo przyjęty np. na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia sąd może przeprowadzić rozprawę i wydać postanowienie mimo nieodnalezieni spadkobiercy.

TREŚĆ WNIOSKU

We wniosku o stwierdzenie spadku należy wskazać spadkodawcę z imienia, nazwiska, datę i miejsce śmierci oraz miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce oraz tytuł powołania do spadku (ustawa lub testament) np.

W imieniu własnym wnoszę o stwierdzenie, iż spadek po Janie Kowalskim zmarłym w dniu 

5 maja 2011 roku w Rzeszowie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Łańcucie nabyli na podstawie ustawy…

 Kolejno wskazuje się, spadkobierców czyli np.:

żona Janina Kowalska w 1/3

oraz dzieci

– Tomasz Kowalski 1/3

– Elżbieta Kowalska 1/3

Jeżeli nie umiemy wyliczyć ułamków nie ma problemu, bowiem sąd sam sobie je wyliczy. Wystarczy wskazać spadkobierców z imienia i nazwiska.

UZASADNIENIE WNIOSKU

W uzasadnieniu wniosku należy wskazać następujące okoliczności:

– imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce śmierci oraz miejsce ostatniego zamieszkania – dowodem potwierdzającym te okoliczności będzie skrócony akt zgonu;

– wskazanie spadkobierców – w sądach okoliczności te potwierdza się odpisem skróconym aktu małżeństwa – w przypadku udowodnienia bycia małżonkiem zmarłego oraz odpisami skróconymi aktów urodzenia dzieci;

– stwierdzenie czy spadkodawca nie pozostawił testamentu;

– stwierdzenie czy spadkodawca miał dzieci pozamałżeńskie i przysposobione;

– oświadczenie, czy toczyła się już sprawa o stwierdzenie nabycia spadku;

– wskazanie czy zachodzi niegodność dziedziczenia.

Art. 928. § 1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

§ 2. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku.

Okoliczności wskazane w punkcie 3-6 udowadniane są za pomocą tzw. zapewnienia spadkowego – art. 671 kpc

Art. 671. § 1.  Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.

§ 2. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;

2) o testamentach spadkodawcy.

§ 3. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie.

Uzasadnienie więc może brzmieć tak:

Spadkodawca Jan Kowalski zmarł w dniu 5 maja 2011 roku w Rzeszowie. Ostatnio stale przed śmiercią zamieszkiwał  w Łańcucie.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.

Spadkobiercami są  żona Janina Kowalska oraz dzieci Tomasz Kowalski oraz Elżbieta Kowalska.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócone aktów urodzenia.

Spadkodawca nie pozostawił testamentu. 

Spadkodawca nie miał dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych. Nie zachodzi niegodność dziedziczenia. Żaden ze spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia. Nie toczyła się wcześniej żadna sprawa spadkowa

Dowód: zapewnienie spadkowe.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Obowiązkowo do wniosku należy dołączyć:

– odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

– odpis skrócony aktu małżeństwa

– odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci

– odpisy wniosku dla pozostałych spadkobierców

– opłatę sądową w kwocie 50 zł – reguluje to art. 49 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 49. 1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

1) stwierdzenie nabycia spadku;

2) zabezpieczenie spadku;

3) sporządzenie spisu inwentarza;

4) odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jeżeli sprawa o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się przed upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy to dla spadkobierców rodzi to konieczność złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W taki wypadku wszyscy spadkobiercy muszą złożyć stosowne oświadczenie przed sądem albo przed notariuszem. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składane jest przed sądem to wszyscy spadkobiercy muszą się w sądzie stawić. Złożenie takiego oświadczenia podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł od każdego spadkobiercy. Jeśli sprawa odbywa się po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy to nie składa się takiego oświadczenia, zaś przyjęcie spadku następuje wprost. Na czym polega przyjęcie lub odrzucenie spadku oraz o konsekwencjach takiego oświadczenia napiszę za tydzień.

W dziale do pobrania wzór wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.