Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 1

W ostatnim czasie bardzo często zwracają się do mnie klienci, którzy nie wiedzą jak odzyskać pożyczone komuś pieniądze, jak dochodzić zwrotu kosztów wykonanej usługi z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, dochodzić zapłaty w związku z zawartą umową kupna sprzedaży czy też przekazanego drugiej stronie zadatku w związku z zawieraną umową.

Generalnie w takich sytuacjach pieniądze są do odzyskania na drodze postępowania sądowego, jeśli druga strona nie chce zapłacić dobrowolnie.

Najważniejsze w takich sytuacjach jest dysponowanie dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia umowy np. umowy pożyczki albo zaakceptowaną przez drugą stronę fakturą lub rachunkiem. Faktura lub rachunek nie muszą być podpisane, wystarczy, że druga strona nie zwróciła nam jej kwestionując jej wysokość. Niekiedy nawet zwrot faktury kwestionującej wysokość nie zamyka nam drogi do odzyskania należności.

Jeśli mamy odpowiednie dokumenty, świadków potwierdzających fakt zawarcia umowy, wykonanej usługi itp. to możemy wystąpić na drogę postępowania sądowego ze sprawą o zapłatę.

SĄD

W pierwszej kolejności musimy ustalić, do jakiego Sądu trzeba wnieść sprawę.  Zgodnie z zasadą ogólną – art. 27 kpc – powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany. Czyli pozwany mieszka w Rzeszowie, to sprawę wytaczamy przed Sąd w Rzeszowie.

Jeżeli naszym przeciwnikiem jest osoba prawna lub inny podmiot nie będący osobą fizyczną powództwo wytacza się według miejsca siedziby (art. 30 kpc)

Oprócz tzw. właściwości ogólnej istnieje właściwość przemienna. Oznacza ona tyle, że wnoszący sprawę może sobie wybrać, przed jaki sąd może wytoczyć sprawę. Czasami ma to znaczenie ze względu na odległość miejsca zamieszkania od sądu. I tak przy roszczeniach z umów – zgodnie z art. 34 kpc – powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. Czyli pozwany mieszka w Rzeszowie, ale umowa miała być wykonana w Łańcucie, więc  powód może wytoczyć sprawę albo przed Sąd w Rzeszowie ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego albo przed Sąd w Łańcucie z uwagi na miejsce wykonania umowy.

W sprawach o zapłatę należy jeszcze poza właściwością miejscową określić właściwość rzeczową – czyli czy sprawa powinna być wytoczona przed sąd rejonowy czy przed sąd okręgowy. Właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy tylko wtedy, gdy dochodzona kwota będzie równa lub wyższa niż 75 tys. zł, dla kwot niższych właściwy jest sąd rejonowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania do spraw o alimenty, naruszenie posiadania, ustanowienie rozdzielności majątkowej, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym- w tych sprawach jest właściwy sąd rejonowy bez względu na dochodzoną kwotę.

STRONY

Osoba wnosząca sprawę to powód. Powód winien w pozwie wskazać swoje imię, nazwisko i adres. Przeciwnik to pozwany, którego również należy określić przez podanie imienia, nazwiska, adresu lub nazwy i adresu, jeśli pozywany osobę prawną.

POZEW

Urzędowy formularz czy zwykły pozew?

W zależności od dochodzonej kwoty pozew wnosi się do sądu  albo na urzędowym formularzu albo w zwykłej formie pisemnej. Jeśli dochodzona kwota nie przekracza 10 tys. zł, a roszczenie wynika z umów, rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłat obciążających najemcę to pozew winien być złożony na urzędowym formularzu. (art. 505(1) kpc,  art. 505(2)  kpc). W takich sprawach w grę wchodzi tzw. postępowanie uproszczone.

Jeśli dochodzona kwota przekracza 10 tys. zł to sporządza się zwykły pozew i nie korzysta się z urzędowych formularzy.

Wartość przedmiotu sporu

W sprawach o zapłatę obligatoryjnie należy określić wartość przedmiotu sporu czyli wskazać oznaczoną kwotę pieniężną.  Do kwoty stanowiącej wartość przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego (art. 20 kpc) Jeśli jednym pozwem dochodzimy kilku roszczeń (np. z kilku faktur) to należy je zsumować.

Odsetki

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej powód może domagać się tylko odsetek ustawowych – 13% w skali roku. Odsetek można żądać nie tylko od daty wniesienia pozwu, ale także za okres wcześniejszy. Przy płatnościach generalnie odsetki liczy się od dnia następującego po dniu, w którym płatność miała zostać uregulowania. Termin końcowy naliczania odsetek – dzień zapłaty.

Przykładowy sposób sformułowania żądania pozwu:

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powoda Tadeusza Nowak kwoty 25000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 maja 2010 roku do dnia zapłaty tytułem….

Koszty procesu

Jeżeli sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym – rodzaj spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym wskazany jest powyżej – pobiera się opłatą stałą przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy (art. 29 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

1) do 2.000 złotych – 30 złotych;

2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych – 100 złotych;

3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych – 250 złotych;

4) ponad 7.500 złotych – 300 złotych.

W innych sprawach, zwłaszcza gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 10 tys. zł pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych (art. 28 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Opłatę można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych).

Opłata uiszczona w formie bezgotówkowej na rachunek sądu – do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej (dowód dokonania przelewu)

Wpłata w formie gotówkowej w kasie sądu – potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydaje uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty.

Znaki opłaty sądowej – maksymalna opłata jaka może być wniesiona w znakach opłaty sądowej to 1 500 zł, znaki nakleja się na egzemplarzu pozwu przeznaczonym dla sądu. Znaki nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pozwu w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden nad drugim możliwie bez odstępów. Znaki opłaty sądowej kasuje pracownik sądu upoważniony do przyjmowania pism. Wnoszący pozew nie może ich skasować. (§3 – § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych).

Zwrot kosztów procesu

Strona wnosząca sprawę musi wyłożyć pieniądze na tzw. opłatę sądową i inne ewentualne koszty, dlatego pozew powinien zawierać wniosek o zwrot kosztów procesu.

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.