Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 3

Jeżeli pozew o zapłatę został prawidłowo wniesiony i opłacony, w pozwie zawarliśmy wniosek o wydanie nakazu zapłaty czy to w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym, a Sąd nie wzywał o uzupełnienie braków formalnych pozostaje oczekiwać na nakaz zapłaty z Sądu. Okres oczekiwania może być bardzo różny – od tygodnia do miesiąca, dwóch. Wszystko zależy od sądu i ilości rozpoznawanych spraw.

Kiedy Sąd nie wyda nakazu zapłaty?

Postępowanie nakazowe – art. 486 § 1 kpc: W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Postępowanie upominawcze – art. 499 kpc

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

A także – art. 498 §2 kpc

W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Kiedy nie ma żadnych przeszkód Sąd wydaje nakaz zapłaty. W nakazie nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw (postępowanie upominawcze) lub zarzuty (postępowanie nakazowe) do Sądu, który wydał nakaz zapłaty (art. 502§ 1 kpc, art. 491 § 1 kpc). To taki sam środek odwoławczy tylko inaczej się nazywa i jest to uzależnione od rodzaju postępowania.

Jeżeli druga strona nie wniesienie sprzeciwu (zarzutów) od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni od doręczenia, to nakaz zapłaty się uprawomocnia. Po upływie 2 tygodni należy wystąpić do Sądu, który wydał nakaz zapłaty z wnioskiem o wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenie,  po doręczeniu można wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Taka sytuacja, kiedy uprawomocnia się nakaz zapłaty jest sytuacją bardzo korzystną dla powoda. Najczęściej jednak druga strona odwołuje się od nakazu zapłaty wnosząc sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu (zarzutów) będzie powodowało rozpoznaniem sprawy w trybie zwyczajnym czyli z udziałem stron. Sąd wyznacza rozprawę i zawiadamia o niej strony doręczając jednocześnie powodowi pismo zawierające sprzeciw od nakazu zapłaty (zarzuty od nakazu zapłaty).

W tym miejscu ujawniają się różnice pomiędzy nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym i w postępowaniu nakazowym:

Postępowanie upominawcze:

Art. 505. § 1. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc (…)

§ 2. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

W postępowaniu upominawczym na skutek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty nakaz traci moc, a Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w żaden sposób nie odnosząc się do wydanego nakazu zapłaty.

Postępowanie nakazowe:

Art. 496. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

W postępowaniu nakazowym nakaz zapłaty – na skutek wniesienia zarzutów – nie traci mocy, zaś Sąd rozpoznając sprawę orzeka czy nakaz zapłaty utrzymuje w całości czy w części, albo uchyla i powództwo oddala.

Kiedy pozwany odwoła się od wydanego nakazu zapłaty Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu zwyczajnym. W taki wypadku Sąd przeprowadza dowody zawnioskowane w pozwie i sprzeciwie (zarzutach) od nakazu zapłaty tj. dowody z dokumentów, zeznania zawnioskowanych świadków i przesłuchania stron tj. powoda i pozwanego. Po zakończeniu postępowania dowodowego Sąd wydaje wyrok. Z reguły jedna ze stron jest z wyroku niezadowolona i składa wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie 1tygodnia od ogłoszenia wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku w terminie 2 tygodni strona niezadowolona z rozstrzygnięcia wyroku może złożyć apelację do Sądu II instancji za pośrednictwem Sądu I instancji.

W dziale do pobrania wzór wniosku o wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.