Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 4

Kiedy sprawa w Sądzie szczęśliwie się zakończyła wydaniem wyroku lub nakazu zapłaty uwzględniającego nasze powództwo – tak jak wspominałam w ostatnim wpisie – należy wystąpić do Sądu, który wydał nakaz zapłaty (wyrok) o wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (wyrokowi). Sposób sformułowania wniosku –  w dziale do pobrania. Za każdą stronę nakazu zapłaty (wyroku) należy uiścić opłatę 6 zł czy to na konto sądu czy w znakach opłaty sądowej. Aby uniknąć płacenia można do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dołączyć nakaz zapłaty, który nam został doręczony (tylko w wypadku, kiedy pozwany nie wniósł sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty i nakaz uprawomocnił się).

Sąd na wniosek wierzyciela wydaje postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Nakaz zapłaty (wyrok) jest połączony z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności i opieczętowany. Kwestię tę reguluje regulamin urzędowania sądów powszechnych – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych(Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.)

§ 181 Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności łączy się trwale z tytułem egzekucyjnym i taki tytuł opatruje się klauzulą wykonalności. Jeżeli na tytule egzekucyjnym nie można zapisać klauzuli wykonalności z powodu braku miejsca, klauzulę zamieszcza się na karcie trwale połączonej z tytułem egzekucyjnym, z tym że początek tekstu klauzuli powinien być umieszczony na tytule egzekucyjnym.

Co powinna zawierać klauzula wykonalności?

Brzmienie klauzuli wykonalności określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia brzemienia klauzuli wykonalności (Dz.U.z dnia 23 kwietnia 2012r.), które weszło w życie w dniu 3 maja 2012r.:

§ 1. 1. Ustala się następujące brzmienie klauzuli wykonalności:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20 ….. r. Sąd ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

2. Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

3. Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na orzeczeniu, w treści klauzuli należy zaznaczyć, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne.

Przed 3 maja 2012 roku brzmienie klauzuli wykonalności określało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

Ustala się następujące brzmienie klauzuli wykonalności: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia …… 20….. r. Sąd ……… w ……… stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ……… oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

2. Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

3. Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na orzeczeniu, w treści klauzuli należy zaznaczyć, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne.

W nowym brzmieniu dodano polecenie udzielenia pomocy w wykonaniu orzeczenia nie tylko osobom i urzędom, ale także organom. Proszę zwracać na to uwagę, bo w chwili obecnej zdarza się, że w poleceniu wykonania orzeczenia zapomina się wpisać – oprócz polecenia wykonania urzędom, osobom – polecenia wykonania dla organów.

Klauzula i co dalej?

Jeżeli nasz dłużnik nie wykonuje zapadłego w sprawie orzeczenia, czyli najprościej mówiąc nie płaci mamy dwa wyjścia – czekać cierpliwie aż zapłaci albo udać się do komornika.

Jeśli decydujemy się na komornika należy rozważyć dwie kwestie, które są uzależnione zazwyczaj od wysokości kwoty widniejącej na nakazie zapłaty (wyroku) czy żądamy wszczęcia egzekucji tylko z kont bankowych, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i szeroko rozumianych ruchomości np. samochodu czy dodatkowo – oprócz wyżej wskazanych przedmiotów – także z nieruchomości.

W pierwszym wypadku egzekucję możemy zlecić każdemu komornikowi niezależnie od naszego czy dłużnika miejsca zamieszkania. Jeżeli w grę wchodzi egzekucja z nieruchomości to prawo wyboru komornika jest ograniczone – art. 8ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U.2011.231.1376).

Art. 8 ust. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Właściwość komornika co do prowadzenia egzekucji z nieruchomości określa art. 921 kpc.

Art. 921§ 1. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

§ 2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja.

We wniosku o wszczęcie egzekucji możemy ogólnie wskazać, z czego żądamy wszczęcia egzekucji czyli np. z wynagrodzenia za pracę, kont bankowych, ruchomości, wierzytelności i praw majątkowych bez konkretnego wskazania np. numeru konta bankowego czy marki samochodu. Komornik – oczywiście za odpowiednią odpłatnością – przeprowadzi poszukiwanie majątku dłużnika i ustali, czy jest możliwość zaspokojenia roszczenia. Jeśli posiadamy wiedzę na temat majątku dłużnika tj. wiemy gdzie pracuje, znamy numery kont bankowych, wiemy jakie dłużnik posiada samochody itp. to wskazujemy konkretnie i komornik nie ma potrzeby prowadzenia poszukiwania majątku.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć nakaz zapłaty (wyrok) wraz z klauzulą wykonalności. Bez tego komornik nie podejmie żadnych czynności.

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji w dziale do pobrania.

Po złożeniu wniosku egzekucyjnego komornik wezwie wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki poniesione w toku egzekucji zgodnie z art.39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

Art. 39. 1. Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

2. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:

 1. należności biegłych;
 2. koszty ogłoszeń w pismach;
 3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości;
 4. należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
 5. koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
 6. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
 7. koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
 8. koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Standardowo komornik wzywa o zaliczkę na:

 1. korespondencję – zazwyczaj 10 listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (5,65 zł)

a w przypadku zlecenia poszukiwania majątku

 1. poszukiwanie majątku – opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797(1) Kodeksu postępowania cywilnego (art. 53a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

 2. koszty informacji w ZUS – na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 stycznia 2003r.

 3. koszty informacji z Urzędu Skarbowego – na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 grudnia 2008 roku w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnianie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania;

 4. koszty informacji w rejestrze zastawów czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego, kto jest zastawnikiem.

Pieniądze wyłożone na prowadzenie egzekucji komornik zwraca w pierwszej kolejności.