Kara ograniczenia wolności

Art. 32 kodeksu karnego określa rodzaje kar w polskim prawie karnym. Jedną z kar wskazaną w art. 32 pkt. 2 kodeksu karnego jest kara ograniczenia wolności. Bardzo często skazani nie rozumieją co to za kara i na czym polega, zaś niektórzy skazani mający wiele doświadczeń z wymiarem sprawiedliwości nazywają ją popularnie „odróbką”, co nie jest też do końca precyzyjnym określeniem.

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Kodeks karny wskazuje w art. 35 iż kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

Wykonanie kary ograniczenia wolności może mieć dwojaką postać:

1)      wykonaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;

2)      potrącenie z wynagrodzenia odpowiedniej kwoty na cel społeczny wskazany przez sąd – w stosunku do osoby zatrudnionej.

Zasady wymiaru kary

Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach – najkrócej trwa 1 miesiąc, najdłużej 12 miesięcy.

Wymierzając karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy sąd wymierza ją w miesiącach przy czym jednocześnie określa wymiar godzinny przypadający do odpracowania w danym miesiącu – najmniejsza ilość godzin w stosunku miesięcznym to 20 godzin, największa 40 godzin.

Przykład:

Sąd wymierza karę ograniczenia wolności w wymiarze 6 miesięcy polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Wymierzając karę ograniczenia wolności polegającą na potrącaniu z wynagrodzenia określonej części na cele społeczne sąd wymierza ją w miesiącach przy czym określa w sposób procentowy kwotę podlegającą potrąceniu w stosunku miesięcznym – minimalnie 10%, maksymalnie 25%.

Przykład:

Sąd wymierza karę ograniczenia wolności w wymiarze 6 miesięcy polegającą na potrąceniu w każdym miesiącu 15% kwoty wynagrodzenia.

Zasady odbywania kary ograniczenia wolności

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności na skazanym spoczywają następujące obowiązki:

1)      wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;

2)      niemożność rozwiązania umowy o pracę w czasie odbywania kary – jeśli sąd orzekł potrącenie z wynagrodzenia;

3)      nie może zmienić miejsca pobytu bez zgody sądu;

4)      ma obowiązek udzielania wszelkich informacji na temat przebiegu wykonywania kary.

Obowiązki w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności

Orzekając karę ograniczenia wolności – na podstawie art. 36 kk – sąd może nałożyć na skazanego obowiązki określone w art. 72 kk tj. zobowiązać skazanego do:

1)      informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2)      przeproszenia pokrzywdzonego,

3)      wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4)      wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

5)      powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6)       poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym – za zgodą skazanego,

7)      uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

8)      powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

9)      powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

10)  opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

11)  innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

Obowiązki te mogą być ustanawiane, zmieniane, rozszerzane albo sąd z obowiązku ich wykonania może zwolnić.

Czy można warunkowo zawiesić wykonanie kary ograniczenia wolności?

Art. 70 § 1 pkt. 2 kodeksu karnego przewiduje możliwość zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności na okres próby na czas niekrótszy niż 1 rok i niedłuższy niż 3 lata.

Czy można skrócić wykonywanie kary ograniczenia wolności?

Art. 83 kodeksu karnego przewiduje możliwość skrócenia wykonywania kary ograniczenia wolności przez sąd przy spełnieniu następujących przesłanek:

1)      odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary,

2)      przestrzeganie porządku prawnego,

3)      sumienne wykonywanie wskazanej pracy,

4)      spełnienie nałożonych na skazanego obowiązków i orzeczonych środków karnych.

Jak długo figuruje się w Rejestrze Skazanych w wypadku orzeczenia kary ograniczenia wolności?

W razie skazania na karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

Inaczej przedstawia się sytuacja związana z warunkowym zawieszeniem wykonania kary ograniczenia wolności –skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5 (naprawienie szkody, zadośćuczynienie).