KREDYT HIPOTECZNY A PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO MAŁŻONKÓW

W obecnych czasach bardzo często małżonkowie w czasie trwania związku małżeńskiego biorą wspólnie kredyt hipoteczny czy to na budowę własnego domu czy też na zakup mieszkania. Póki małżeństwo trwa wszystko jest w porządku, zaś problem zaczyna się w momencie kiedy małżonkowie rozwodzą się i pojawia się problem podziału majątku dorobkowego.

Zasadą obowiązującą w sprawach o podział majątku dorobkowego jest dzielenie aktywów czyli majątku, a nie pasywów czyli długów. Jak wynika z powyższego kwestie kredytu hipotecznego nie interesowały Sądu, a w konsekwencji dokonując wyceny wartości nieruchomości szacowano jej wartość rynkową nie uwzględniając przede wszystkim wartości nieruchomości spłaconej.

W ostatnich latach linia orzecznictwa SN i innych sądów zmieniła się. Otóż stwierdzono, iż dokonując podziału majątku dorobkowego którego przedmiotem jest nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym winno uwzględniać się wartość nieruchomości realnie spłaconej, innymi słowy winno się  odliczyć od wartości nieruchomości wartość obciążeń – kredytów.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2000 r. II CKN 611/99        

Przydzielając jednemu z uczestników – w sprawie o podział majątku wspólnego – nieruchomość obciążoną hipoteką, sąd ustala wartość tego składnika majątkowego przy uwzględnieniu obciążenia hipotecznego. ( M.Prawn. 2001/2/93, Biul.SN 2000/11/15 )

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2010 r. I CSK 205/09

  1. 1.     Przy podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w zasadzie nie bierze się pod uwagę pasywów. Niespłacone długi, które obciążają majątek wspólny, przy podziale majątku wspólnego w zasadzie nie podlegają rozliczeniu. Jednakże inną kwestią jest ustalenie wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego i podlegających podziałowi (art. 684 w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.).
  2. 2.      Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. ( LEX nr 560500 )