POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Postępowanie w sprawach nieletnich rozpoczyna się od postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, a w sprawie o czyn karalny czy rzeczywiście został on popełniony przez nieletniego i czy zachodzi potrzeba stosowania wobec nieletniego środków przewidzianych w ustawie. Postępowanie wyjaśniające jest uregulowane w art. […]

Czytaj dalej»

Postępwanie w sprawach nieletnich c.d.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich sprawy nieletnich należą do właściwości sądu rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (właściwość rzeczowa). Art. 17 cytowanej ustawy określa właściwość miejscową sądu rodzinnego – jest to sąd miejsca zamieszkania nieletniego, […]

Czytaj dalej»

Postępowanie w sprawach nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity – Dz.U.2010 nr 33 poz. 178) została uchwalona: ”W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji […]

Czytaj dalej»