OBLIGATORYJNA ZAMIANA KARY GRZYWNY NA KARĘ ARESZTU ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Często sądy orzekając w sprawach karnych czy wykroczeniowych  nakładają na oskarżonych lub obwinionych kary grzywny tj. obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa. Jeszcze częściej zdarzają się sytuacje, że osoby zobowiązane wyrokiem do zapłaty grzywny tego nie robią w terminie określonym w wezwaniu sądu. W wypadku nie uiszczenia grzywny Sąd przeprowadza posiedzenie w przedmiocie zamiany kary grzywny na zastępczą karę aresztu ( albo pozbawienia wolności ). Tryb ten budził poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucją, co w konsekwencji doprowadziło do skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 25§ 2 kodeksu wykroczeń z konstytucją. Wczoraj tj. 7 października 2014r. Trybunał wydał wyrok w tej sprawie – sygn. akt K 9/13

WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres – przewodniczący
Marek Kotlinowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, na rozprawie w dniu 7 października 2014 r., wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:

art. 25 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, ze zm.) przez to, że ustanawia obligatoryjną zamianę grzywny na zastępczą karę aresztu, z art. 10 w związku z art. 173 i w związku z art. 175 ust. 1 oraz w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 25 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, ze zm.) w zakresie, w jakim ustanawia obligatoryjną zamianę grzywny na zastępczą karę aresztu, jest zgodny z art. 10 w związku z art. 173 i w związku z art. 175 ust. 1 oraz w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.