Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jeżeli Sąd orzekł bezwzględną karę pozbawienia wolności to skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest tylko odsunięciem w czasie konieczności odbycia kary pozbawienia wolności.

Natomiast jeśli Sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności czyli mówiąc kolokwialnie  „odwiesił” wyrok, a skazany nie chce odbywać kary w warunkach zakładu karnego jedynym wyjściem jest złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary. Ma to sens z uwagi na to, iż uzyskując odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na łączny okres 1 roku można starać się o ponowne warunkowe zawieszenie wykonania kary po spełnieniu oczywiście przesłanek przewidzianych art. 152 kkw.

SĄD

Właściwym do rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest sąd, który wydał wyrok jako sąd I instancji. Wniosek kierujemy do wydziału karnego wykonawczego.

PRZESŁANKI

Warunki do ubiegania się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności określa art. 150 i 151 kodeksu karnego wykonawczego.

…obligatoryjnie…

Zgodnie z art. 150 kkw sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności:

 1. z powodu choroby psychicznej albo
 2. innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary pozbawienia wolności;

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie skazanego w warunkach zakładu karnego może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Kwestie stanu zdrowia, zagrożenia dla życia lub niebezpieczeństwa dla zdrowia ustala się w oparciu o opinie biegłych stosowanych specjalności powołanych przez sąd. Opinia będzie najważniejsza – jeśli biegli stwierdzą ten stan to sąd odracza bez względu na inne powody.

Odroczenie wykonanie kary w oparciu o art. 150 kk następuje do czasu ustania przeszkody. Może trwać rok, dwa albo nawet dziesięć. Wszystko zależy od stanu zdrowia skazanego.

Generalnie z tej opcji korzysta się w sytuacji, kiedy sąd orzekł bezwzględną karę pozbawienia wolności, a stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie kary.

 …fakultatywnie…

Sąd może – w oparciu o art. 151 kkw – odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności

 1. na okres do 1 roku – gdy natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny;
 2. do 3 lat po urodzeniu dziecka – w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad takim dzieckiem;

Odroczenie może być udzielane kilkakrotnie jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć terminów wyżej wskazanych. Okres odroczenia biegnie od wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

W związku z odroczeniem wykonania kary sąd może zobowiązać skazanego do:

 1. podjęcia starań o znalezienie pracy
 2. zgłaszania się w określonych odstępach czasu do wskazanej jednostki Policji
 3. poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno – edukacyjnych.

Odroczenie na podstawie art.151 kkw jest stosowane w przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności czyli wyżej już wskazanego „odwieszenia” wyroku.

WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY

We wniosku o odroczenie wykonania kary należy zapisać wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności w formie postanowienia. Jest to niezwykle istotne, bowiem jeżeli postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności jest wykonalne albo wyrok skazujący na bezwzględną karę pozbawienia wolności staje się prawomocny skazany jest wzywany do stawienia się do zakładu karnego celem odbycia kary. W wypadku niestawienia się dobrowolnie do zakładu karnego Sąd wydaje nakaz doprowadzenia przez Policję. Rozpoczęcie odbywania kary powoduje, iż sprawa o odroczenie traci sens.

POSIEDZENIE

O posiedzeniu Sąd zawiadamia skazanego i jego obrońcę. W posiedzeniu na prawo wziąć oprócz skazanego i jego obrońcy także prokurator i sądowy kurator zawodowy.

Jeżeli we wniosku zostali zgłoszeni świadkowie, również ich przesłuchuje Sąd.

Na zapadłe postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, a jeśli strona była nieobecna na posiedzeniu –  w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

ODWOŁANIE ODROCZENIA

…fakultatywnie…

Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jeżeli:

 1. ustała przyczyna udzielenia odroczenia;
 2. skazany nie korzysta z odroczenia zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone;
 3. rażąco narusza porządek prawny
 4. skazany nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków.

…obligatoryjnie…

Sąd odwołuje odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jeżeli okoliczności wyżej wskazane zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Jeżeli w czasie korzystania przez skazanego z odroczenia wykonania kary skazany zostanie tymczasowo aresztowany Sąd bezzwłocznie kieruje orzeczenie do wykonania.

OPŁATA

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie stałej w kwocie 80 zł – art. 15 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych.

W dziale do pobrania: wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

2 komentarze to “Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności”

Read below or add a comment...

 1. andrzej says:

  witam, czy te w/w przepisy mam na myśli art 150 i 151 zmienią się po wejściu w życie nowelizacji 1 lipca 2015r ? pozdrawiam andrzej

  • Anna Węgrzyn says:

   Witam
   z tego co sprawdziłam w kodeksie karnym wykonawczym, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2015r. przepisy art. 150 i 151 kkw nie zmienią się.

   Pozdrawiam
   Adw. Anna Węgrzyn