OPŁATY SĄDOWE w sprawach rodzinnych

Kwestie opłat sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ). Wysokość opłat w sprawach rodzinnych określają: art. 26 – 27, art. 37 i art. 96 cytowanej ustawy. Wskazane artykuły określają wysokość opłat, jakie należy uiścić od wnoszonego do sądu pozwu ( w postępowaniu procesowym ) lub wniosku ( w postępowaniu nieprocesowym ). 

Wysokość opłat w postępowaniu procesowym:

1)      rozwód – 600 zł; ( art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy )

2)      separacja – 600 zł; ( art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy )

3)      ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 200 zł;  ( art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy )

4)      unieważnienie małżeństwa – 200 zł; ( art. 27 ust. 1 pkt. 2 ustawy )

5)      rozwiązanie przysposobienia – 200 zł; ( art. 27 ust. 1 pkt. 3 ustawy )

6)      zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa – 200 zł; ( art. 27 ust. 1 pkt. 4 ustawy )

7)      unieważnienie uznania dziecka – 200 zł; ( art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy )

8)      ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – 200 zł; ( art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy )

9)      ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane – zwolnienie z kosztów sądowych
( art. 96 ust. 1 pkt.1 ustawy )

10)   alimenty – zwolnienie z kosztów sądowych ( art. 96 ust. 1 pkt.2 ustawy )

Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym:

1)      zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – 100 zł; ( art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy )

2)      zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej – 100 zł; ( art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy )

3)      separacja na zgodne żądanie małżonków – 100 zł; ( art. 37 ust. 1 pkt. 3 ustawy )

4)      zniesienie separacji – 100 zł; ( art. 37 ust. 1 pkt. 4 ustawy )

5)      zgodny podział majątku dorobkowego – 300 zł; ( art. 38 ust. 1 ustawy )

6)      niezgodny podział majątku dorobkowego – 1000 zł; ( art. 37 ust. 2 ustawy )

7)      ubezwłasnowolnienie – 40 zł;  ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

8)      uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

9)      przyznanie, powierzenie, zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

10)  zakazanie osobistej styczności z dzieckiem – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

11)  rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

12)  zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

13)  pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

14)  nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )

15)  wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach związanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny – 40 zł; ( art. 23 pkt. 1 ustawy )