PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU w postępowaniu cywilnym

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM W SPRAWIE CYWILNEJ?

Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Zgodnie z art. 87 § 1 kpc pełnomocnikiem może być:

 1. adwokat lub radca prawny,
 2. sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy,
 3. osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia;
 4. współuczestnik sporu;
 5. rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia;

 A także pełnomocnikiem może być:

 1. przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie – w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne;
 2. przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem – w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
 3. przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów –  sprawach związanych z ochroną praw konsumentów;
 4. przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych – w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego;

PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU CZY WYBORU?

Co do zasady najczęściej pełnomocnikiem w sprawach cywilnych ustanawiany jest adwokat lub radca prawny, co oczywiście nie wyłącza możliwości ustanowienia swoim pełnomocnikiem współmałżonka, rodzeństwa czy zstępnego.

Jeżeli zaś chodzi o ustanowienie fachowego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego to mamy dwie możliwości – ustanowienie pełnomocnika z wyboru za którego zapłacimy z własnej kieszeni albo wystąpienie do Sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z  urzędu czyli takiego, za którego za płaci Skarb Państwa.

PROCEDURA USTANOWIENIA PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Zgodnie z art. 117 kpc osoba fizyczna może wystąpić do sądu z:

 1. z wnioskiem o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
 2. z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;

Jak wynika z powyższego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu można złożyć jednocześnie, można również wystąpić tylko z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu bez składania wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych  ( w niektórych sprawach strona jest z mocy ustawy zwolniona z kosztów sądowych np. alimenty, więc nie ma potrzeby występowania z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych )

Podstawą żądania ustanowienia pełnomocnika z urzędu jest trudna sytuacja materialna skutkująca brakiem możliwości opłacenia pełnomocnika z wyboru – art. 117§ 2 kpc:

Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika może być złożony:

 • na piśmie
 • ustnie do protokołu.

Wniosek pisemny

Osoba fizyczna dołącza do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się pisemnie według ustalonego wzoru.

Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie.

Wniosek ustny

W wypadku ustnego złożenia oświadczenia o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania składa się ustnie do protokołu.

Kiedy sąd ustanowi pełnomocnika z urzędu?

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu następuje po spełnieniu łącznie 2 przesłanek:

1)      strona nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny;

2)      sąd uzna, że udział pełnomocnika jest w sprawie potrzebny.

Jeżeli zostaną spełnione obie przesłanki Sąd wydaje stosowane postanowienie, w którym ustanawia stronie pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, bez wskazywania go z imienia nazwiska, bowiem wskazanie konkretnego pełnomocnika z imienia i nazwiska należy do właściwości okręgowej rady adwokackiej albo okręgowej izby radców prawnych.

Po ustanowieniu konkretnego pełnomocnika ORA albo OIRP zawiadamiają sąd oraz bezpośrednio ustanowionego pełnomocnika. Strona, której przyznano pełnomocnika zawiadamiana jest za pośrednictwem Sądu – art. 1173 kpc

§1 O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych.

§ 2. Właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub radcę prawnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd. W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskazuje imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń.

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez ORA albo OIRP ma znaczenie pełnomocnictwa procesowego.

Czy istnieje możliwość wskazania pełnomocnika z imienia i nazwiska we wniosku do Sądu?

Tak, istnieje taka możliwość – art. 1173 § 3 kpc:

Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę.

Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej.