Z ORZECZNICTWA SN….

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. – III CZP 86/14 Od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków i innych urządzeń, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca […]

Czytaj dalej»

Z AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. I PZP 3/14 Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra […]

Czytaj dalej»

OPŁATY SĄDOWE w sprawach rodzinnych

Kwestie opłat sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ). Wysokość opłat w sprawach rodzinnych określają: art. 26 – 27, art. 37 i art. 96 cytowanej ustawy. Wskazane artykuły określają wysokość opłat, […]

Czytaj dalej»

CZY DOPUSZCZALNE JEST NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ ZASIEDZENIE?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1975 r. III CZP 63/75  – zasada prawna Dopuszczalne jest nabycie prawa wieczystego użytkowania przez zasiedzenie biegnące przeciwko poprzedniemu wieczystemu użytkownikowi.  ( OSNC 1976/12/259 ) Skład orzekający Przewodniczący: Prezes J. Pawlak. Sędziowie: S. Dmowski, […]

Czytaj dalej»

DROGA KONIECZNA

Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Jednocześnie przepis stanowi, iż przeprowadzenie drogi koniecznej musi […]

Czytaj dalej»

ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ JAKO TAŃSZY SPOSÓB PODZIAŁU MAJĄTKU

Jednym ze sposobów na dokonanie bardzo taniego podziału majątku – tylko 40 zł – jest zawarcie ugody sądowej w trybie zawezwania do próby ugodowej w trybie art. 184 kpc i art. 185 kpc. Czyli zamiast składać wniosek o podział majątku dorobkowego czy dział spadku i zniesienie współwłasności, gdzie […]

Czytaj dalej»

ZASADY WYMIERZANIA KAR ZA WYCINKĘ DRZEW BEZ ZEZWOLENIA NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznając połączone skargi konstytucyjne G. B., I. Ł i G. Ł., A.C., K.P. i W.P, E. P dotyczące wysokości kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia pod kątem zgodności z konstytucją art. 88 ust. 1 […]

Czytaj dalej»

Czy darowizna gospodarstwa rolnego w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników wchodzi do majątku dorobkowego małżonków?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Kwestia ta przez dłuższy czas stanowiła przedmiot sporu w doktrynie prawniczej jak i orzecznictwie sądów. Ostatecznie ta kwestia została rozstrzygnięta uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 roku wydaną w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt III […]

Czytaj dalej»

ZACHOWEK

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się: jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym,  w innych zaś wypadkach – połowa wartości […]

Czytaj dalej»