ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO – część 2

W dzisiejszym wpisie kilka uwag praktycznych dotyczących sporządzenia wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego. SĄD Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego jest właściwy sąd który wydał orzeczenie w pierwszej instancji – art. 3 §1 kkw. Jeżeli natomiast ma być umorzone postępowanie incydentalne, postanowienie dotyczące […]

Czytaj dalej»

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO – część 1

Art. 15 § 2 kodeksu karnego wykonawczego przewiduje możliwość zawieszenia postępowania wykonawczego. Zaistnienie tej przeszkody obliguje Sąd do jego zawieszenia, jest to zawieszenie obligatoryjne. Zawieszenie postępowania może dotyczyć: 1)      całości postępowania wykonawczego;2)      części postępowania wykonawczego, dotyczącej poszczególnych kar lub […]

Czytaj dalej»

CZY WŁAŚCICIEL POJAZDU MA OBOWIĄZEK WSKAZANIA OSOBY BĘDĄCĄ OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ JAKO KIERUJĄCEGO POJAZDEM?

Bardzo ciekawe orzeczenie w kontekście wezwań Straży Miejskiej przychodzących do domu do podania osoby która w danym dniu – czytaj dniu zrobienia zdjęcia przez fotoradar – kierowała pojazdem mechanicznym. Do tej pory uznawano, iż brak wskazania osoby rodzi odpowiedzialność karną. Przełomowe w tym zakresie wydał Sąd Okręgowy […]

Czytaj dalej»

WYKONYWANIE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

Właściwość sądu Sądem nadzorującym wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz orzekającym w przedmiocie kary ograniczenia wolności jest sąd rejonowy w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana. Jednocześnie czynności związane z organizowaniem, kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem obowiązków nałożonych na skazanego wykonuje sądowy kurator zawodowy. […]

Czytaj dalej»

WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE – część 2

W dzisiejszym wpisie skupię się na wskazaniu, jak przygotować wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz jak wygląda postępowanie wykonawcze po złożeniu wniosku. WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Kto może złożyć wniosek? Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć: –  skazany, –  obrońca skazanego –  dyrektor zakładu karnego […]

Czytaj dalej»

WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE – część 1

Kolejnym ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie jest instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. W odróżnieniu do warunkowego umorzenia wykonania kary i warunkowego zawieszenia wykonania kary, które dotyczą wymiaru kary instytucja warunkowego zwolnienia z odbycia kary jest instytucją odnoszącą się do wykonania kary […]

Czytaj dalej»

Wykonalność orzeczeń w postępowaniu karnym wykonawczym

Zgodnie z art. 9 § 1 kodeksu karnego wykonawczego postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie gdy orzeczenie staje się wykonalne, zaś art. 9 § 3 kodeksu karnego wykonawczego w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 16 września 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 240, poz. 1431) od dnia […]

Czytaj dalej»

Wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy karnej

Przepisy procedury karnej przewidują możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy karnej w ściśle określonych wypadkach. Można żądać wyłączenia poszczególnych sędziów, natomiast nie można żądać wyłączenia całego sądu. WYŁĄCZENIE Z MOCY PRAWA Sytuacja określona w art. 40 kpk dotyczy sędziego uznawanego za niezdolnego do orzekania tzw. iudex […]

Czytaj dalej»

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie karne – czyli postępowanie dotyczące ścigania sprawców przestępstw – dzieli się na dwie fazy: postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe. Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone jako dochodzenie (zazwyczaj dotyczy drobniejszych przestępstw) bądź jako śledztwo. Stronami postępowania przygotowawczego są podejrzany i pokrzywdzony. Status strony […]

Czytaj dalej»

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jeżeli Sąd orzekł bezwzględną karę pozbawienia wolności to skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest tylko odsunięciem w czasie konieczności odbycia kary pozbawienia wolności. Natomiast jeśli Sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności czyli mówiąc kolokwialnie  „odwiesił” wyrok, a skazany nie chce odbywać […]

Czytaj dalej»