NIEMOŻNOŚĆ TELEFONICZNEGO POROZUMIENIA SIĘ TYMCZASOWO ARESZTOWANEGO Z OBROŃCĄ NIZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Brak możliwości telefonicznego porozumienia się tymczasowo aresztowanego z obrońcą jest niezgodny z konstytucją – tak wczoraj tj. 25 – go listopada 2014r. orzekł Trybunał Konstytucyjny w sprawie zainicjowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich ( sygn. sprawy K 54/13 ) 25 listopada 2014 r. o godz. 9:00 […]

Czytaj dalej»

ZIELONE ŚWIATŁO DLA MEDYCZNEGO UŻYWANIA MARIHUANY

Przepisy zabraniające uprawy konopi innych niż włókniste na własny użytek są zgodne z konstytucją. Jednocześnie Trybunał wskazał, iż brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania marihuany wtedy, gdy byłoby to uzasadnione względami medycznymi – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Piotr Tuleja. Wyjaśnił, […]

Czytaj dalej»

UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W PROCESIE KARNYM

Kolejny ciekawy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – art. 339 § 5 kpk w zakresie w jakim uniemożliwia pokrzywdzonemu wzięcie udziału w posiedzeniu Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą jest niezgodny z konstytucją. WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2014 r. – Sygn. akt SK 22/13 […]

Czytaj dalej»

OBLIGATORYJNA ZAMIANA KARY GRZYWNY NA KARĘ ARESZTU ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Często sądy orzekając w sprawach karnych czy wykroczeniowych  nakładają na oskarżonych lub obwinionych kary grzywny tj. obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa. Jeszcze częściej zdarzają się sytuacje, że osoby zobowiązane wyrokiem do zapłaty grzywny tego nie robią w terminie określonym w wezwaniu sądu. W wypadku nie […]

Czytaj dalej»

ZNIEWAŻENIE W ORZECZNICTWIE SĄDÓW

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 r. WK 1/13 Przepis art. 216 § 4 k.k. pozwala na orzeczenie nawiązki, m. in. na rzecz pokrzywdzonego, wyłącznie w przypadku skazania za przestępstwo określone w art. 216 § 2 k.k. ( LEX nr 1277840 ) Uchwała Sądu Najwyższego […]

Czytaj dalej»

CO TO JEST ZNIEWAGA?

CO TO JEST ZNIEWAGA – czyli art. 216 § 1 kk Jednym z czynów ściganych w trybie prywatnoskargowym czyli kiedy pokrzywdzony sam wnosi akt oskarżenia do Sądu i sam pełni rolę oskarżyciela prywatnego bez udziału prokuratora jest zniewaga określona w art. 216 § 1 kk. Art. 216. § 1. Kto znieważa […]

Czytaj dalej»

BRAK UZASADNIENIA POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA I UMORZENIU DOCHODZENIA A ZGODNOŚĆ Z KONSTYTUCJĄ

Zgodnie z art. 325 e kodeksu postępowania karnego w przypadku braku podstaw do wszczęcia dochodzenia lub braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia organ postępowania przygotowawczego wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia albo o umorzeniu dochodzenia. Cytowany przepis stanowi, iż takie postanowienie nie wymaga uzasadnienia. Na takie postanowienie […]

Czytaj dalej»

Czy można zaskarżyć zarządzenie Prezesa Sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w sprawie karnej?

Do niedawna podejrzany lub oskarżony, któremu Sąd odmówił przyznania obrońcy z urzędu lub cofnął ustanowienie obrońcy z urzędu nie miał możliwości zaskarżenia tegoż rozstrzygnięcia do Sądu wyższej instancji. Niemożność zweryfikowania decyzji Sądu w tym zakresie powodowała, iż pojawiały się wśród prawników głosy, iż jest to niezgodne z konstytucją.  […]

Czytaj dalej»

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

24 luty 2014r. – 1 marzec 2014r. Po raz kolejny Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 24 luty – 1 marzec 2014 roku organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Koordynację działań w ramach obchodów na terenie województwa […]

Czytaj dalej»

Czy można jednocześnie wystąpić z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia w sprawie karnej?

W związku z aktualnie prowadzoną sprawą karną zabrałam się za przygotowywanie wniosku o zasądzenie od oskarżonego na rzecz mojego Klienta będącego pokrzywdzonym obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 46 kodeksu karnego. Przepis brzmi następująco: Art. 46 § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub […]

Czytaj dalej»