SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ JAKO FORMA REALIZACJI PRAWA DO OBRONY OBWINIONEGO

Poniżej zamieszczam bardzo ciekawe orzeczenie dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwo składanie fałszywych zeznań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia. W przedmiotowym wyroku uznano, iż przejawem prawa do obrony jest możliwość złożenia fałszywych zeznań. Namiar na ten wyrok otrzymałam od Czytelnika o loginie LOSOT, za który bardzo dziękuję 🙂 […]

Czytaj dalej»

FOTORADARY – a prawo Straży Miejskiej do żądania wskazania osoby kierującej pojazdem….

Kolejne ciekawe orzeczenie – tym razem Sądu Najwyższego – w zakresie prawa żądania Straży Miejskiej do wskazania osoby kierującej pojazdem w wypadku zarejestrowania wykroczenia drogowego przy pomocy urządzanie rejestrującego. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r. – II KK 90/13 Przepis art. […]

Czytaj dalej»

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!!! ZEZNAWAJ I POMÓŻ OFIARZE ZNĘCANIA!!!

Swego czasu TVN nadawał programy „Sędzia Anna Maria Wesołowska” i „Sąd rodzinny”, których akcja rozgrywała się na sali sądowej, a główny bohater – sędzia rozstrzygał spór w sposób sprawiedliwy i przekonywujący w oparciu o szereg dowodów w ciągu zaledwie jednej rozprawy. Czasami zdarzało mi się oglądać te programy. Jak […]

Czytaj dalej»

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Postępowanie karne w sprawach z oskarżenia prywatnego rządzi się pewnymi zasadami odmiennymi od postępowania zwyczajnego. Kwestie postępowania prywatnoskargowego regulują art. 485 – 499 kodeksu postępowania karnego (rozdział 52). Podstawową zasadą wyrażoną w art. 485 kpk jest stosowanie w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego przepisów o postępowaniu uproszczonym […]

Czytaj dalej»

SPRAWY KARNE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Zasadą polskiego prawa i postępowania karnego jest ściganie sprawców przestępstw  z oskarżenia publicznego czyli przez policję i prokuratora. Wśród spraw ściganych z oskarżenia publicznego rozróżniamy przestępstwa ścigane z urzędu przez organy postępowania przygotowawczego czyli niezależnie od tego czy pokrzywdzony chce aby sprawca był ukarany czy nie […]

Czytaj dalej»

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w trybie art. 387 kpk

W ostatnim wpisie z dnia 26 czerwca 2013 roku poruszyłam kwestię dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego tj. sytuacji, kiedy wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy został zawarty przez prokuratora w akcie oskarżenia, zaś kara jest uzgodniona z prokuratorem w formie oświadczenia […]

Czytaj dalej»

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej – art. 335 kpk

Jedną z form konsensualnego zakończenia postępowania karnego jest instytucja dobrowolnego poddania się karze czyli tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Art. 335 § 1 kpk wskazuje, iż prokurator może zawrzeć w akcie oskarżenia wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Oznacza to, że oskarżony uzgadnia z prokuratorem […]

Czytaj dalej»

ODMOWA ZEZNAŃ w postępowaniu cywilnym i karnym

Każdy z nas może zostać wezwany do Sądu w charakterze świadka. Głównym i podstawowym obowiązkiem świadka jest stawić się w Sądzie i złożyć zeznania. Wezwanie do Sądu i obowiązek złożenia zeznań zawsze dotyczy pewnych informacji, które osoba wezwana posiada jako tzw. świadek naoczny albo jako świadek ze słyszenia, co […]

Czytaj dalej»

Wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy karnej

Przepisy procedury karnej przewidują możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy karnej w ściśle określonych wypadkach. Można żądać wyłączenia poszczególnych sędziów, natomiast nie można żądać wyłączenia całego sądu. WYŁĄCZENIE Z MOCY PRAWA Sytuacja określona w art. 40 kpk dotyczy sędziego uznawanego za niezdolnego do orzekania tzw. iudex […]

Czytaj dalej»