PRAWO PRACY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Dzisiaj ciąg dalszy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Paweł:Witam.
Jaki jest termin złożenia pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy?

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy jest powództwem o ustalenie w trybie art. 189 KPC i w kwestii przedawnienia wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2006r. w sprawie o sygnaturze V CSK 183/06:

„Powództwo o ustalenie stanowi ważny instrument w ochronie żywotnych interesów osób dotkniętych szkodami na osobie, zapobiegając przedawnieniu roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzenie tych szkód. Możliwość wystąpienia z takim powództwem nie jest roszczeniem i nie może wobec tego ulegać przedawnieniu.” (LEX nr 327971)

Justa: Witam, ostatnio wygrałam sprawę w sądzie pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Sąd nakazał wydanie mi świadectwa pracy za umowę o prace na czas nieokreślony.
moje pytanie brzmi jakie pismo i do jakiego sądu muszę wnieść o odszkodowanie tj.

1)      zapłata za trzymiesięczny okres wypowiedzenia

2)      zapłata trzymiesięcznej odprawy

3)      odszkodowanie za nadgodziny

4)      wyplata ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

5)      zadośćuczynienie za bezzasadne zwolnienie z pracy, utracenie środków do życia, oraz zwrot kosztów dojazdów do sądu (to ostanie jest mało prawdopodobne ale może istotne).

Czy mam wytoczyć sprawę cywilną, czy zwrócić się do sądu pracy z odpowiednim pismem?
z góry dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z art. 476 kodeksu postępowania cywilnego przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:

1)      o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,

2)      o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,

3)      o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,

4)      o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zaś zgodnie z art. 461 kodeksy postępowania cywilnego powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o:

1)      ustalenie istnienia stosunku pracy,

2)      o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,

3)      o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia

4)      o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

5)      sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Z powyższego wynika, iż powinna Pani wytoczyć powództwa do sądu pracy, a nie sądu cywilnego.

Proszę jednocześnie sprawdzić czy nie przekroczyła Pani terminów określonych przez przepisy prawa pracy:

Art. 264. § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Art. 265. § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał – bez swojej winy – w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 21 i w art. 264, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.

§ 2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Art. 291. § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

§ 21. Przepis § 2 stosuje się także do roszczenia pracodawcy, o którym mowa w art. 611 oraz w art. 1011 § 2.

§ 3. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

§ 5. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.