PROSZĘ PANA, PROSZĘ PANA TAKA JESTEM ZAGNIEWANA!!!*** czyli rzecz o kradzieży praw autorskich

Proszę pana, proszę pana jestem taka zagniewana!!! I wściekła!!!

Bo kradnie Pan moje teksty, które co tydzień umieszczam na blogu!!! Po prostu wszedł Pan na mojego bloga i ukradł te teksty, które wydały się Panu interesujące. Czy Pan choć przez chwilę zastanowił się nad tym, że te teksty nie biorą się z sufitu tylko są wynikiem mojej ciężkiej pracy? Czasu, jaki po zakończeniu pracy spędzam nad nimi najpierw obmyślając o czym napisać, a potem je pisząc. To nie jest kilka minut, tylko godziny. To czas który mogłabym spędzić w inny sposób, a który jednak spędzam na pisaniu i chęci przekazania swoim czytelnikom czegoś ważnego.

Najłatwiej ukraść i podpisać jako swoje prawda??

Pan jest prawnikiem prawda? Więc wie Pan doskonale, że takie teksty chronione są przez prawo autorskie – niech Pan sprawdzi art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jeśli Pan o tym zapomniał to przypomnę Panu co jest przedmiotem prawa autorskiego w świetle wskazanego artykułu:

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1)      wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2)      plastyczne;

3)      fotograficzne;

4)      lutnicze;

5)      wzornictwa przemysłowego;

6)      architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7)      muzyczne i słowno-muzyczne;

8)      sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9)      audiowizualne (w tym filmowe).

Nawet niewielkie przeróbki jakie Pan czyni w moich tekstach nie pozbawiają mnie prawa do domagania się od Pana zaniechania naruszania moich praw autorskich majątkowych i osobistych. Zmienia Pan troszkę tytuł, a w tekście zamiast słowa adwokat wpisuje prawnik….. Gdzieniegdzie jak zauważyłam nawet Pan nie zmienił końcówek żeńskich na męskie, co może wskazywać że jednak Pan jest Panią….. Stanowi o tym art. 2 cytowanej ustawy:

Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Art. 16 wskazanej ustawy stanowi jednocześnie:

Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

  1)  autorstwa utworu;

  2)  oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

  3)  nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

  4)  decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

  5)  nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

W przypadku naruszenia autorskich majątkowych twórca może się domagać:

1)      zaniechania naruszania;

2)      usunięcia skutków naruszenia;

3)      naprawienia wyrządzonej szkody

–   na zasadach ogólnych albo

–  poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4)      wydania uzyskanych korzyści.

5)      jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

6)      zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

W przypadku naruszenia autorskich praw osobistych zagrożone cudzym działaniem, może żądać:

1)      zaniechania tego działania;

2)      w razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie.

3)      odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – jeśli naruszenie było zawinione;

4)      zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny – na żądanie twórcy.

I jeszcze jedno – kradzież cudzych praw autorskich – jest przestępstwem:

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dlaczego Pan jako prawnik nie umie uszanować praw autorskich?? Jak może Pan mówić o uczciwości, rzetelności i prawdomówności na swojej stronie i profilu FB skoro nie wie Pan co to znaczy???

Więc bardzo proszę o zaprzestanie kradzieży moich tekstów, bo nie pozwolę Panu na to!!!

 

 ****Tytuł mojego dzisiejszego tekstu to parafraza słów piosenki Krystyny Żywulskiej, którą śpiewały Kasia Nosowska i Sława Przybylska.