SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE…

Na dobre zakończenie 2013 roku poniżej kilka zabawnych orzeczeń „ perełek”. SZCZĘŚLOWEGO NOWEGO 2014 ROKU !

Wyrok WSA w Poznaniu SA/Po 463/09

“Rzadko jednak zdarza się nawet wśród wierzących podatników taki stosunek do obowiązków podatkowych, jak opisany w Ewangelii wg. św. Mateusza w ustępie zatytułowanym Podatek na świątynię – – gdzie Jezus mimo braku obowiązku podatkowego nakazuje Szymonowi zapłacenie poborcom podatku na świątynię w wysokości dwudrachmy, byle tylko nie dać powodu do zgorszenia. Współczesny jednak katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie stanowi, że niepłacenie podatków to nie tylko naruszenie prawa, ale i grzech.”

Orzeczenie SN z dnia 18 sierpnia 1955 r., II CR 1082/54, PiP 1956, z. 2, s. 393

„(…) Bezczynny tryb życia żony-lalki może w zasadzie wywołać rozkład pożycia. Przy ocenie jednak tego związku przyczynowego należy mieć na uwadze całokształt stosunków materialnych i psychicznych małżonków. (…) Należało rozważyć, czy „sybarycki” tryb życia pozwanej nie był zgodny z wolą powoda, w takim przypadku, bowiem należałoby uznać za wadliwy wniosek, że postępowanie pozwanej zgodne z wolą męża mogło wywołać rozkład pożycia. W szczególności wymaga ustalenia, czy powód wymagał od żony, by zmieniła dotychczasowy tryb życia, by zaniechała zabaw i przyjęć, a zajęła się pracą zarobkową oraz czy i w jaki sposób starał się wpłynąć na pozwaną w tym kierunku. Jedynie, bowiem ustalenie, że postępowanie pozwanej, jej bezczynne życie spotkało się z wyraźną dezaprobatą powoda, mogłoby prowadzić do wniosku, że stan ten był ważnym powodem rozkładu”

Orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 czerwca 1958 r.4 CR 747/56

„Wkrótce wszyscy trzej rozpoczęli dla zabawy przeprowadzenie znanego im z lekcji doświadczenia z ogrzewaniem wody w zamkniętej probówce. Zabawa ich polegała na tym, że korek stanowiący dla nich nacisk wylatywał w nadanym mu kierunku pod wpływem ciśnienia wytworzonego w probówce z wodą podgrzewaną nad palnikiem. Pęknięcie probówki nie odstraszyło chłopców od dalszego powtarzania eksperymentu. W chwili gdy małoletni powód podgrzewał buteleczkę po pastylkach zamiast probówki, butelka pękła, a odłamek trafił powoda w oko tak nieszczęśliwie, że usunięcie oka stało się koniecznością.”

Wyrok z dnia 16 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 469/99

„Udzielanie pomocy opiekunom przy rozbieraniu pensjonariuszy Izby Wytrzeźwień i w kontaktach z nimi nie jest istotnie tym samym czym dźwiganie ciężarów przekraczających 20 kg. Na ogół jednak osoby znajdujące się w izbie wytrzeźwień są w wieku, w którym waga ciała przekracza 20 kg, co, przy uwzględnieniu częściowej ich ,,bezwładności”, stwarza konieczność zmagania się z ciężarami ponad dwudziestokilogramowymi. Niekontrolowane i nieprzewidywalne zachowania odurzonych (a najczęściej upojonych) alkoholem pensjonariuszy oraz konieczność natychmiastowej na nie reakcji personelu wymuszają, a na pewno mogą wymuszać, ruchy nagłe i nieostrożne obciążające kręgosłup opiekuna lub osoby udzielającej opiekunowi pomocy. „

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lutego 1986 r. (I KR 446/86):

„…Nie każda sytuacja, która wydaje się być beznadziejna jest nią w rzeczywistości…”

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1965 r. I CR 326/65

(…) Zorganizowanie na terenie obozu harcerskiego inscenizacji bitwy z udziałem dzieci w wieku 11-14 lat, zaopatrzonych w miecze i włócznie drewniane ostro zakończone, stwarza dla dzieci uczestniczących w inscenizacji niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Za skutki takiego uszkodzenia odpowiada na podstawie art. 142 k.z. komendant obozu, który z tytułu powierzonej mu pieczy nad dziećmi ma obowiązek czuwania nad zorganizowaniem inscenizacji w sposób zapewniający dzieciom całkowite bezpieczeństwo, a gdyby to było niemożliwe, powinien zaniechać organizowania pokazu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r. III CZP 72/96

Nie jest dopuszczalne dochodzenie na drodze sądowej spełnienia obietnic wyborczych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 stycznia 2013 r. I ACa 1003/12

(…) Zegarek – również złoty – spełnia rolę użytkową, a nie służy do ozdoby, co jest istotną cechą biżuterii, za której utratę zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. (…)

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. I SA/Go 1698/05

“…na gruncie prawa podatkowego nie funkcjonuje pojęcie „świadectwa prawdy potwierdzonej podpisem kapłana”.”