SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA – część 2

Dzisiaj kilka uwag dotyczących sporządzenia pozwu o ustalenie ojcostwa.

SĄD – czyli gdzie wytoczyć sprawę

Właściwość rzeczowa i miejscowa

Właściwy rzeczowo Sąd to sąd rejonowy – sąd rodzinny.

Właściwość miejscowa powództwo może być wytoczone przed Sąd według właściwości ogólnej – czyli sąd miejsca zamieszkania pozwanego – art. 27 kpc.

Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Powództwo można też wytoczyć według właściwości przemiennej tj. przed Sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Art. 32. Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Możliwość wytoczenia powództwa przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej ma aspekt praktyczny w sytuacji, kiedy np. matka z dzieckiem mieszka w Łańcucie, a ojciec dziecka w Warszawie. Wytoczenie powództwa przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego ojca jest problematyczne zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w rozprawach, na które do Warszawy trzeba dojechać. W takim wypadku wygodniej jest wytoczyć powództwo przed Sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej czyli dziecka.

STRONY

Jeżeli powództwo wytacza matka dziecka albo dziecko to wytacza przeciwko ojcu. Małoletnie dziecko działające przez matkę – przedstawiciela ustawowego to powód, ojciec dziecka to pozwany.

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU

W wypadku wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa połączonego z żądaniem alimentów należy oznaczyć wartość przedmiotu sporu.

Art. 22 kpc: W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Wartość przedmiotu sporu liczymy więc następująco – w wypadku żądania alimentów w  kwocie 600 zł – 12 miesięcy x 600 zł =  7 200 zł -> wartość przedmiotu sporu.

Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

ŻĄDANIE POZWU

Żądanie pozwu powinno być sformułowane w sposób następujący:

Jako przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda Jana Kowalskiego wnoszę o ustalenie, iż pozwany Tadeusz Nowak jest ojcem małoletniego powoda Tadeusza Kowalskiego ur. 1 maja 2013 roku w Łańcucie – za aktem urodzenia 235/2013.

Poza żądaniem ustalenia ojcostwa w tym samym pozwie można zawrzeć także następujące żądania dotyczące:

1)      nazwiska – dziecko, które ma nieustalone ojcostwo nadaje się nazwisko matki, w pozwie matka może żądać, aby dziecko nosiło nazwisko ojca np. wnoszę o nadanie małoletniemu powodowi nazwiska ojca „Nowak”;

2)      władza rodzicielska – matka może żądać pozbawienia władzy rodzicielskiej ojca np. wnoszę o orzeczenie, że Tadeuszowi Nowak nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnim powodem;

3)      alimenty – zazwyczaj żądanie ustalenia ojcostwa łączy się z żądaniem alimentów np. zasądzenie od pozwanego Tadeusza Nowak na rzecz małoletniego powoda  alimentów w kwocie 600 zł (słownie: sześćset złotych) miesięcznie płatnych do rąk matki Joanny Kowalskiej z góry do 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

4)      koszty procesu – np. wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu należy powołać okoliczności uzasadniające twierdzenia, iż pozwany mężczyzna jest ojcem dziecka w szczególności iż w okresie koncepcyjnym doszło do współżycia. Na te okoliczności można powołać świadków. W sytuacji kiedy mężczyzna zaprzecza swemu ojcostwu wszelkie okoliczności rozwieje badanie DNA.

Wielu mężczyzn przypomina sobie o swoim ojcostwie w momencie kiedy Sąd wzywa ich o zaliczkę na badania w kwocie ok. 1 500 zł.

W przypadku żądania ustalenia ojcostwa połączonego z żądaniem orzeczenia alimentów należy wskazać koszty utrzymania dziecka.

ZAŁĄCZNIKI

Do pozwu należy załączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, dokumenty dot. sytuacji majątkowej kobiety w sytuacji ubiegania się o alimenty i kosztów utrzymania dziecka oraz odpis pozwu wraz z załącznikami.

OPŁATA OD POZWU

Strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych jest zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych, co oznacza, iż nie ma obowiązku uiszczania opłaty od pozwu – art. 96 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Art. 96. 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1)      strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;

2)      strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;