Postępwanie w sprawach nieletnich c.d.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich sprawy nieletnich należą do właściwości sądu rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (właściwość rzeczowa). Art. 17 cytowanej ustawy określa właściwość miejscową sądu rodzinnego – jest to sąd miejsca zamieszkania nieletniego, […]

Czytaj dalej»