UMOWA O PRACĘ NA 10 LAT…. Czy da się coś z tym zrobić?

Oczywiście, że tak!!

Powszechną praktyką w dzisiejszych czasach wśród pracodawców jest zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony na 10 lat. Oczywiście strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Taka umowa jest korzystna przede wszystkim dla pracodawcy, bowiem służy obejściu przepisów prawa pracy o zatrudnianiu na czas nieokreślony. Zatrudniając pracownika na czas nieokreślony na pracodawcy ciąży szereg niewygodnych dla niego obowiązków jak np. wypowiadając umowę o pracę musi podać przyczynę wypowiedzenia, która nie dość, że musi być rzeczywista to jeszcze szczegółowo umotywowana. Nadto okres wypowiedzenia wynosi tylko 2 tygodnie i pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia pracownikowi odprawy.

W wypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony na okres 10 lat pracownikowi służy odwołanie od wypowiedzenia. W związku z tym ma możliwość wystąpienia o ustalenie, iż był zatrudniony na podstawie umowy o pracę za czas nieokreślony, o odszkodowanie za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę a nawet o odprawę.

Kwestią długoterminowych umów o pracę na czas określony wielokrotnie zajmował się Sąd Najwyższy uznając je za umowy na czas nieokreślony i uwzględniając powództwa pracowników w całej rozciągłości. I tak:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r. sygn. sprawy  II PK 186/08:

Nie korzysta z ochrony (art. 8 k.p.) nieuzasadnione wypowiedzenie przez pracodawcę wieloletniej umowy o pracę na czas określony, jeżeli umowa ta została narzucona przez pracodawcę razem z klauzulą dopuszczalności jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.) wyłącznie po to, ażeby pracodawca dysponował nieskrępowaną możliwością rozwiązania stosunku pracy. ( OSNP 2010/19-20/230 ) Zawarcie długotrwałej umowy terminowej po to, ażeby można ją w dowolnym momencie swobodnie rozwiązać, pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do zatrudnienia terminowego i z zasadami współżycia społecznego ( LEX nr 512994)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2005 r. sygn. sprawy II PK 294/04:

Zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (9 lat) z dopuszczalnością
 jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 300 kp )
( OSNP 2006/13-14/207 )

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 roku sygn. sprawy II PK 49/07:

Niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z przepisów prawa pracy albo z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie albo, gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. Jeżeli zawarcie umowy o pracę na czas określony było niedopuszczalne, stosunek pracy podlega przepisom prawa pracy o umowie na czas nieokreślony. (OSNP 2008/21-22/317, OSP 2009/7-8/76 ).