WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE – część 2

W dzisiejszym wpisie skupię się na wskazaniu, jak przygotować wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz jak wygląda postępowanie wykonawcze po złożeniu wniosku.

WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć:

–  skazany,

–  obrońca skazanego

–  dyrektor zakładu karnego

–  sądowy kurator zawodowy

Sąd

Sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie należą do właściwości sądów penitencjarnych. Zgodnie z art. 3 § 2 kodeksu karnego wykonawczego sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy, w okręgu którego przebywa skazany. Jeżeli sprawa dotyczy skazanego, który przebywa w zakładzie karnym w Rzeszowie, to właściwym sądem jest sąd okręgowy w Rzeszowie – Wydział Penitencjarny.

Opłata od wniosku

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o kosztach sądowych w sprawach karnych opłata  od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie wynosi 45 zł. W sytuacji, jeśli skazanego nie stać na uiszczenie opłaty może złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej w kwocie 45 zł.

Treść wniosku

W żądaniu wniosku należy wnosić o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Należy także wskazać sąd, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności oraz sygnaturę akt.

W uzasadnieniu należy w pierwszej kolejności wskazać, iż została spełniona przesłanka związana z wymaganym w art. 78 kk minimalnym okresem, po upływie którego można wnioskować o warunkowe zwolnienie. W dalszej kolejności należy wskazać, iż zostały spełnione przesłanki określone w art. 77 kk czyli że postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Dobrze byłoby do wniosku dołączyć jakąś pozytywną opinię np. jeśli skazany uczestniczy w jakiejś terapii, pracuje poza zakładem karnym albo pomaga osobom niepełnosprawnym.

Jeśli wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie składa dyrektor zakładu karnego to ma obowiązek dołączenia do wniosku opinii o skazanym sporządzonej przez administrację zakładu karnego, a w szczególności opinię co do prognozy kryminologiczno – społecznej. 

W innych wypadek wyżej wskazaną opinię dyrektor przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub na prośbę skazanego.

Tak sporządzony wniosek składa się do sądu penitencjarnego. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne to zostanie mu nadany bieg i sprawa będzie rozpatrzona przez sąd.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Posiedzenie- art. 161 § 1 kkw

Posiedzenie w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia odbywa się przed sądem penitencjarnym, ale posiedzenie odbywa się w zakładzie karnym.

Uczestnicy posiedzenia – art. 161 § 1 kkw

W posiedzeniu mają prawo wziąć udział:

–  prokurator

–  skazany

–  obrońca skazanego

–  osoby którym przysługuje prawo do złożenia wniosku czyli dyrektor zakładu karnego oraz sądowy kurator zawodowy

Posiedzenie

W czasie posiedzenia Sąd wysłuchuje:

–  skazanego

–  przedstawiciela administracji zakładu karnego

–  sądowego kuratora zawodowego jeśli złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jeżeli ubiegający się o warunkowe przedterminowe zwolnienie został skazany za przestępstwa określone w art. 197 – 203 kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych to obligatoryjnie Sąd zasięga opinii biegłych psychiatrów i seksuologów.

Rozpoznanie sprawy kończy się wydaniem postanowienia w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia albo nieuwzględnieniem wniosku.

Postanowienie

W postanowieniu uwzględniającym wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie Sąd – poza określeniem okresu próby – może na skazanego nałożyć obowiązki albo oddać pod dozór kuratora.

Oddanie pod dozór kuratora następuje:

…obligatoryjnie wobec skazanego:

1)      za popełnienie przestępstwa określonego w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych,

2)      młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego,

3)      sprawcy określonego w art. 64 kodeksu karnego ( recydywista )

4)      na karę dożywotniego pozbawienia wolności

….fakultatywnie – można skazanego:

5)      oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Nadto Sąd może na skazanego:

6)      nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 Kodeksu karnego tj:

–  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

–  przeproszenia pokrzywdzonego,

–  wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

–  wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

–  powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

–  poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,

–  uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

–  powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

–  powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

–  opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

–  innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

7)      zobowiązać do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, za które skazany odbywa karę, jeśli szkoda nie została naprawiona – art. 72 § 2 kk;

Sąd penitencjarny może, w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu karnego, zmienić okres próby. Sąd może również w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 Kodeksu karnego albo od wykonywania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2 Kodeksu karnego, jak również oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić. Wniosek o wydanie postanowienia może złożyć również sądowy kurator zawodowy.

Zażalenie

Na postanowienie w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Sąd rozpoznaje zażalenie w terminie 14 dni.

Na postanowienie w przedmiocie odmowy warunkowego zwolnienia zażalenie przysługuje – poza skazanym i jego obrońcą – także dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeżeli składali wniosek o warunkowe zwolnienie.

Obowiązki skazanego po orzeczeniu warunkowego zwolnienia  – BEZ DOZORU KURATORA

Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:

1)      bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,

2)      zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,

3)      niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,

4)      wykonywania nałożonych na niego obowiązków

Obowiązki skazanego po orzeczeniu warunkowego zwolnienia  – DOZÓR KURATORA

 Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest:

1)      przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2)      bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany.

3)      stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków,

4)      bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia.

Odmowa zwolnienia a ponowne złożenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jeżeli Sąd odmówił warunkowego zwolnienia ponowny wniosek można złożyć:

1)      po upływie 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia – jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności

2)      po upływie 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia  – jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności;

Jak z powyższego wynika o warunkowe przedterminowe zwolnienie może ubiegać się sprawca przestępstw seksualnych, w tym także pedofile. Co Wy na ten temat myślicie drodzy Czytelnicy? Zwalniać ich i dawać im szansę czy nie zwalniać i przymusowo leczyć??

ORZECZNICTWO

Postanowienie  sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia     27 grudnia 2007roku – II AKzw 1075/07 (KZS 2008/12/78)

Udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej m.in. obowiązki, nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora.

Postanowienie sądu apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 czerwca 2012 roku – II AKzw 631/12 (KZS 2012/7-8/66)

Wydanie postanowienia” z art. 161 § 3 k.k.w. to ogłoszenie postanowienia merytorycznie oceniającego wniosek, zarówno w I instancji, jak i w instancji odwoławczej, jeśli zmieniono zaskarżone postanowienie, udzielając zwolnienia z kary.

Postanowienie sądu apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2012 roku – II AKzw 529/12 (KZS 2012/5/58)

Do sumy kar pozbawienia wolności wykonywanych w stosunku do skazanego, od której zależy okres zaniechania rozpoznania wniosku o przedterminowe zwolnienie od poprzedniej odmowy zwolnienia, nie wlicza się zastępczych kar aresztu.

Postanowienie  sądu apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2009 roku – II AKzw 236/09 (Biul.SASz 2011/1/57-62)

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego zgodnie z art. 162 § 3 k.k.w. nie jest osobą uprawnioną do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie udzielenia skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Postanowienie  sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2011 roku – II AKzw 544/11 (OSA 2012/11/31-35)

Za uzasadniający zwolnienie z obowiązku podjęcia pracy zarobkowej nie może być uznany fakt, że istnienie tego obowiązku po stronie skazanego utrudnia mu relacje z kuratorem sądowym. Zadaniem kuratora sądowego jest motywowanie skazanego do wykonania powyższego obowiązku, skazany zaś ma podjąć w tym zakresie odpowiednie starania.

W dziale do pobrania znajduje się wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

2 komentarze to “WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE – część 2”

Read below or add a comment...

 1. Danuta says:

  Witam , syn właśnie dziś miał wokandę o przedterminowe zwolnienie . Otrzymał odmowę , czy aby złożyć zażalenie trzeba wystąpić o wydanie uzasadnienia ? W przeciągu 5 min .sędzia podała kilka powodów które jej zdaniem nie pozwalają na zwolnienie . Stwierdziła że syn pracuje w zakładzie półotwartym , nie spełnia kryteriów resocjalizacji itd. oczywiście syn w zdenerwowaniu wszystkiego nie pamięta więc aby napisać takie zażalenie trzeba moim zdaniem mieć uzasadnienie decyzji na piśmie .Czy mój tok myślenia jest właściwy ? Słysząc opinię sędzi jestem w szoku bo przecież syn ma bardzo dobrą opinię z ZK (psychologa więziennego) ,z wolności na wniosek ZK (kuratora sądowego) podpisał dokumenty o resocjalizacji ,dostał propozycje pracy , którą przyjął ma kilkadziesiąt wniosków nagrodowych , był na 4 przepustkach , psycholog więzienny napisał że jego postawa ma dobre rokowania na przyszłość .Co jeszcze może uczynić aby sędzia zmieniła zdanie .Czy mogę liczyć na odpowiedz ? Z poważaniem ,Danuta Szymańska (matka skazanego)

  • Anna Węgrzyn says:

   Witam
   termin na złożenie zażalenia liczy się od ogłoszenia postanowienia, jeżeli na posiedzeniu syn był obecny.Takie postanowienie Sąd od razu uzasadnia, więc nie ma potrzeby składania wniosku o uzasadnienie.Jeżeli myślicie Państwo o zażaleniu trzeba by było zajrzeć w akta i przeczytać uzasadnienie. Na chwilę obecną może to zrobić pewnie tylko adwokat, bowiem Pani jako matce nikt akt nie da.Ewentualnie syn może sam napisać zażalenie.Powiem szczerze, że jestem zaskoczona rozstrzygnięciem Sądu. Skoro wszystkie opinie były pozytywne to zastanawiam się na jakiej podstawie sędzia stwierdziła,że syn nie jest zresocjalizowany, skoro opinie mówiły coś innego. Moim zdaniem wszystkie niezbędne dokumenty zostały zgromadzone uzasadniające warunkowe przedterminowe zwolnienie, w związku z czym wniesienie zażalenia jest konieczne celem zweryfikowania stanowiska sądu.
   Pozdrawiam
   Adw.Anna Węgrzyn