WYKONYWANIE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

Właściwość sądu

Sądem nadzorującym wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz orzekającym w przedmiocie kary ograniczenia wolności jest sąd rejonowy w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana.

Jednocześnie czynności związane z organizowaniem, kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem obowiązków nałożonych na skazanego wykonuje sądowy kurator zawodowy.

Miejsce wykonywania kary

Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.

Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zwani dalej „właściwym organem gminy”, wyznacza miejsca, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.

Podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, mają obowiązek umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Praca może być także wykonywana na rzecz:

–  instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną

–  w placówkach oświatowo-wychowawczych,

–  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

–  młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

–  podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

–  jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

–  fundacjach,

–  stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną, za ich zgodą.

Informowanie kuratora przez:

ORGAN GMINY

Właściwy organ gminy informuje sądowego kuratora zawodowego o wyznaczonych dla skazanych miejscach pracy, rodzaju pracy oraz osobach odpowiedzialnych za organizowanie pracy i kontrolowanie jej przebiegu.

SKAZANEGO

Skazani są obowiązani do niezwłocznego informowania sądowego kuratora zawodowego o istotnych okolicznościach dotyczących przebiegu pracy i zachowania się skazanego, a w szczególności o:

–  terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

–  liczbie godzin przepracowanych przez skazanego,

–  rodzaju wykonywanej przez niego pracy,

–  niezgłoszeniu się do pracy,

–  niepodjęciu przydzielonej pracy,

–  przeszkodzie uniemożliwiającej wykonanie pracy,

–  opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia,

–  każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy

–  uporczywego nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy.

Procedura wykonywania kary ograniczenia wolności

1)      Sąd przesyła odpis orzeczenia:

–  właściwemu sądowemu kuratorowi zawodowemu – jeśli orzeczono karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy;

–  zakładowi pracy zatrudniającemu skazanego, podając jednocześnie, na czyją rzecz mają być dokonywane potrącenia i dokąd powinny być wpłacane, a nadto wskazując, z jakich składników wynagrodzenia za pracę i w jaki sposób należy ich dokonywać –  jeśli orzeczono potrącanie wynagrodzenia za pracę; wypłacając wynagrodzenie skazanemu, potrąca się określoną w orzeczeniu część wynagrodzenia i bezzwłocznie przekazuje potrąconą kwotę stosownie do otrzymanych wskazań, zawiadamiając o tym sąd; koszty związane z przekazywaniem tych kwot odlicza się od dokonywanych potrąceń;

2)      Sądowy kurator zawodowy w terminie 7 dni od otrzymania orzeczenia wzywa skazanego oraz poucza go o:

–  uprawnieniach oraz obowiązkach

–  konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary,

–  określa, po wysłuchaniu skazanego, rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy, o czym niezwłocznie informuje właściwy organ gminy i podmiot, na rzecz którego będzie wykonywana praca.

3)       Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie:

–  art. 35 § 1 Kodeksu karnego – nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne –  następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy.

–  art. 35 § 2 Kodeksu karnego –  potrącenie z wynagrodzenia za pracę –  następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się potrącenia skazanemu z wynagrodzenia za pracę.

4)       Sąd, a także sądowy kurator zawodowy mogą w każdym czasie żądać od skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczenia wolności i w tym celu wzywać skazanego do osobistego stawiennictwa.

ZMIANY

Sąd może w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności – ze względów wychowawczych:

–  ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki

–  zwolnić od wykonania tych obowiązków;

–  zmniejszyć orzeczoną liczbę godzin wykonywanej pracy w stosunku miesięcznym lub wysokość miesięcznych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

ODROCZENIE WYKONANIA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

…obligatoryjnie….

Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby.

…fakultatywnie…

Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

…odwołanie odroczenia…

Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie:

–  ustania przyczyny, dla której zostało udzielone

–  w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone,

–  rażąco narusza porządek prawny.

PRZERWA W WYKONYWANIU KARY

…obligatoryjnie…

Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.

…fakultatywnie…

Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

ODWOŁANIE PRZERWY

 

Sąd może odwołać przerwę w  wykonaniu kary ograniczenia wolności w razie:

–  ustania przyczyny, dla której zostało udzielona

–  w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy kary zgodnie z celem, w jakim została udzielone,

–  rażąco narusza porządek prawny.

ZMIANA FORMY WYKONYWANIA KARY

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

UZNANIE KARY ZA WYKONANĄ

W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub niewykonania innych obowiązków związanych z karą ograniczenia wolności w okresie, na jaki karę tę orzeczono – sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę tę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele tej kary, chyba że chodzi o obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

UCHYLANIE SIĘ OD ODBYWANIA KARY – ZASTĘPCZA KARA

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub nałożonych na niego obowiązków, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

POSIEDZENIE

 W posiedzeniu ma prawo wziąć udział:

–  prokurator,

–  sądowy kurator zawodowy,

–  skazany oraz jego obrońca.

Orzekanie w przedmiocie zmian w sposobie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz w przedmiocie wykonania kary zastępczej, a także zwolnienia od reszty kary może nastąpić również na wniosek sądowego kuratora zawodowego.

Wniosku skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania poprzedniego postanowienia w tym przedmiocie nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

W wypadku zwolnienia skazanego od odbycia reszty kary ograniczenia wolności sądowy kurator zawodowy zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę, instytucję lub organizację, w której skazany odbywał karę.

 Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.