Z orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. – sygn. akt III CZP 13/15

​Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1180) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni, któremu przysługiwało stanowiące jego majątek osobisty spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, należy do majątku osobistego tego członka (art. 33 pkt 10 k.r.o.).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2015 r. – sygn. akt III CZP 114/12

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r.-sygn. akt III CZP 25/15

​Na zarządzenie przewodniczącego nakładające na stronę obowiązek uiszczenia opłaty sądowej przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r. – sygn. akt III CZP 19/15

Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 464).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r. – sygn. akt III CZP 9/15

Wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.-sygn. akt III CZP 110/14

W sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego pozwany nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r. – sygn. akt III CZP 102/14

Osoba z zaburzeniami psychicznymi, mająca zdolność procesową, może udzielić pełnomocnictwa procesowego.