ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ JAKO TAŃSZY SPOSÓB PODZIAŁU MAJĄTKU

Jednym ze sposobów na dokonanie bardzo taniego podziału majątku – tylko 40 zł – jest zawarcie ugody sądowej w trybie zawezwania do próby ugodowej w trybie art. 184 kpc i art. 185 kpc. Czyli zamiast składać wniosek o podział majątku dorobkowego czy dział spadku i zniesienie współwłasności, gdzie opłaty kształtują się w wysokości od 300 zł do 1000 zł lepszym, tańszym i tak samo prawnie ważnym sposobem dokonania podziału majątku lub spadku jest zawarcie ugody w drodze zawezwania do próby ugodowej.

Zarówno orzecznictwo jak i doktryna dopuszczają taką ewentualność w trybie postępowania nieprocesowego jakim właśnie jest dział spadku czy majątku.

Taką możliwość potwierdził również Sąd Okręgowy w Łomży w postanowieniu z  dnia 4 września 2013 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Cz 190/13. Wnioskodawczyni złożyła do Sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o dział spadku po zmarłej matce. Na posiedzeniu w Sądzie spadkobiercy doszli do porozumienia i chcieli zawrzeć ugodę. Sąd Rejonowy w Zambrowie rozpoznający sprawę stwierdził niedopuszczalność zawarcia ugody. Zdaniem Sądu taka ugoda zmierzała bowiem do obejścia prawa, a w szczególności przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – od wniosku o zgodny dział spadku pobiera się opłatę 300 zł, zaś od wniosku o zgodny dział spadku i zniesienie współwłasności 500 zł. Zawezwanie do próby ugodowej podlega opłacie w kwocie 40 zł.

Wobec stwierdzenia niedopuszczalności zawarcia ugody wnioskodawczyni złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego w Łomży. Sąd uznał zażalenie za zasadne i stwierdził dopuszczalność zawarcia ugody dotyczącej działu spadku w trybie zawezwania do próby ugodowej, bowiem przepisy te mają zastosowanie również w trybie postępowania nieprocesowego na zasadzie art. 13 § 2 kpc. Stwierdzenie przez Sąd I instancji, iż taki tryb zmierza do obejścia przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zdaniem Sądu Okręgowego nie może stanowić podstawy stwierdzenia niedopuszczalności zawarcia takiej ugody.