ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO – część 2

W dzisiejszym wpisie kilka uwag praktycznych dotyczących sporządzenia wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego.

SĄD

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego jest właściwy sąd który wydał orzeczenie w pierwszej instancji – art. 3 §1 kkw. Jeżeli natomiast ma być umorzone postępowanie incydentalne, postanowienie dotyczące umorzenia tego postępowania wyda sąd, w którym zostało ono wszczęte

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA?

Postępowanie wykonawcze może być zawieszone z urzędu czyli bez wniosku uprawnionego podmiotu np. w sytuacji powzięcia przez Sąd informacji dotyczących niemożności prowadzenia postępowania wykonawczego. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego są:

  1. skazany
  2. obrońca skazanego
  3. kurator sądowy
  4. prokurator

ŻĄDANIE WNIOSKU

Przykładowy sposób sformułowania żądania wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego:

W imieniu własnym na zasadzie art. 15 § 2 kodeksu karnego wykonawczego w związku z ciężką chorobą skazanego Jana Kowalskiego i pogorszeniem się jego stanu zdrowia wnoszę o zawieszenie postępowania wykonawczego dotyczącego wykonania kary 3 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Łańcucie, Wydział II Karny z dnia 5 listopada 2008 roku – sygn. akt II K 1236/07 – do czasu ustania przeszkody.

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu wniosku należy powołać okoliczności uzasadniające żądanie wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego. Jeśli przyczyną zawieszenia jest ciężka choroba należy wskazać tę chorobę lub choroby i poprzeć to dokumentację medyczną.

Jednak o potrzebie zawieszenia postępowania wykonawczego z uwagi na ciężką chorobę zadecyduje Sąd po zasięgnięciu opinii biegłego lub biegłych sądowych, którzy również – w wypadku stwierdzenia ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie kary – zaproponują odpowiedni okres zawieszenia postępowania wykonawczego.

OPŁATA

Wniosek o zawieszenie postępowania wykonawczego nie podlega opłacie sądowej.

POSIEDZENIE

W posiedzeniu w przedmiocie zawieszenia postępowania wykonawczego biorą udział skazany, jego obrońca, prokurator oraz ewentualnie kurator sądowy. W toku sprawy prowadzone jest postępowanie dowodowe, w wypadku zawieszenia postępowania wykonawczego z uwagi na ciężką chorobę sąd dopuszcza dowód z opinii biegłych stosowanych specjalności.

Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego lub odmowie zawieszenia.

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego przysługuje zażalenie – art. 15 § 2a  kkw.