Zawody prawnicze – ADWOKAT

ADWOKAT (łac. advocatus  od advocare – wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomocy prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze) Adwokat może świadczyć pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym (organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej).

ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU

Adwokat może wykonywać zawód w:

 1. indywidualnej kancelarii adwokackiej;
 2. zespole adwokackim;
 3. spółce:

–  cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

–  partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

–  komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Adwokat nie może wykonywać zawodu:

 1. jeżeli pozostaje w stosunku pracy (nie dotyczy pracowników naukowych u naukowo dydaktycznych);
 2. jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu;
 3. jeżeli został ubezwłasnowolniony;
 4. w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

Adwokat podczas wykonywania zawodu:

 1. ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym się dowiedział prowadząc sprawę lub udzielając porady prawnej, obowiązek ten jest nieograniczony w czasie (tajemnica adwokacka);
 2. korzysta z ochrony prawnej tak jak sędzia i prokurator;
 3. korzysta z wolności słowa i pisma  granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa (nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej);
 4. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności;
 5. ma obowiązek przestrzegania zasad etyki adwokackiej;

JAK ZOSTAĆ ADWOKATEM?

Adwokatem może zostać ten kto:

 1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.

Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku:

 1. śmierci;
 2. wystąpienia z adwokatury;
 3. przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej;
 4. objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza;
 5. podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
 6. powołania do wojskowej służby zawodowej;
 7. utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;
 8. orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwokatury.

APLIKACJA ADWOKACKA

 Aplikantem adwokackim może zostać osoba, która:

 1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra oraz zdany z wynikiem pozytywnym egzamin na aplikację adwokacką.

Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym ustala się plan szkolenia mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.

 Aplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata w rozumieniu niniejszej ustawy. Zazwyczaj polega to na sporządzaniu pism procesowych, spotkaniach z klientami, zapoznawaniem się z aktami spraw w sądzie, reprezentowaniem klientów przed sądami, a po zajęciach uczestniczy w szkoleniach i zdaje egzaminy co roku.

Aplikacja jest odpłatna. Patron może zatrudnić aplikanta (choć nie musi).

Po 6 miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może:

 1. zastępować adwokata tylko przed sądem rejonowym, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami.

Po roku i sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może:

 1. zastępować adwokata tylko przed sądem rejonowym, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami;
 2. także zastępować adwokata przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.