ZOSTAWIŁ MNIE Z DZIECKIEM…

Ola: Witam Pani Mecenas! Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi prawnych możliwości w mojej skomplikowanej sytuacji osobistej. Otóż w listopadzie 2012 roku urodziłam córkę. Ojcem dziecka jest chłopak, z którym spotykałam się jakiś czas. Gdy mu powiedziałam o ciąży niby się ucieszył, a potem zaczął mnie unikać. Dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego zapisałam sama. Obiecywał, że będzie ze mną i będzie ojcem dla naszej córki, ale niestety nie interesuje się dzieckiem, nie odwiedza, w żaden sposób mi nie pomaga. A moja sytuacja finansowa jest bardzo trudna, bo mieszkam z babcią – rodzice nie żyją. Jestem bezrobotna, nie mam żadnych dochodów poza zasiłkami z pomocy społecznej. Ojciec dziecka nie reaguje w żaden sposób na moje prośby o pomoc, nie odbiera telefonów, a w smsach wyzywa mnie od puszczalskich. Ostatnio napisał mi, że to nie jego dziecko i w związku z tym zastanawiałam się nad zrobieniem badań DNA. Czy takie badania są podstawą do stwierdzenia ojcostwa? Co mogę coś zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę domagać się od ojca dziecka jakichś pieniędzy na naszą córkę? Bardzo proszę o pomoc i wskazanie kroków, które powinnam podjąć.

W sytuacji przedstawionej przez Panią istnieją prawne rozwiązania mające na celu ustalenie ojcostwa i zabezpieczenia finansowego dziecka. Oczywiście jak najbardziej powinna Pani te kroki podjąć, gdyż nie może być tak, aby na Pani spoczął ciężar wychowania i utrzymania dziecka, zaś ojciec nie poniósł żadnych konsekwencji i negował swoje ojcostwo. Proszę tak nie zostawiać sprawy i zrobić wszystko, aby córka – która nie może liczyć na wsparcie i ojcowską miłość – miała finansowe zabezpieczenie i niczego jej nie brakowało.

Otóż kwestię ojcostwa i alimentów można załatwić w jednej sprawie – jest to tzw. sądowe ustalenie ojcostwa i alimenty. Sprawę o ustalenie ojcostwa i alimenty wnosi się do sądu rodzinnego właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej czyli Pani córki albo według miejsca zamieszkania pozwanego czyli ojca dziecka. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest sąd najbliższy miejsca zamieszkania Pani i Pani dziecka, aby nie trzeba było dojeżdżać do odległego sądu.

OJCOSTWO

Proszę nie robić żadnych badań DNA, ponieważ jest to niepotrzebna strata środków w kontekście sprawy, którą chce Pani założyć ojcu dziecka. Sąd ich nie uzna, a jeśli nawet je uzna i weźmie pod uwagę to i tak sam zleci przeprowadzenie takich badań. Jeżeli jest Pani pewna, że ojcem dziecka jest Pani chłopak (a zakładam, że tak jest) to proszę zaniechać prywatnych badań DNA i założyć sprawę o ustalenie ojcostwa. W większości spraw o ustalenie ojcostwa, w których uczestniczyłam, mężczyźni pozwani w sprawie jako domniemani ojcowie uznawali przed Sądem dziecko i nie zachodziła konieczność przeprowadzania badań DNA. Artykuł 85 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi:

§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Ciężar udowodnienia, że współżyła Pani z innym mężczyzną spoczywa na pozwanym ojcu. Generalnie przed sądem, kiedy sędzia powie pozwanemu do słuchu kilka zdań, w tym poda cenę badań DNA zazwyczaj większość z nich „przypomina” sobie, że jest jednak ojcem dziecka. Gdyby tak się nie stało sąd kieruje Panią, dziecko i ojca na badania, w konsekwencji czego w sposób nie budzący wątpliwości, graniczący niemal z pewnością, stwierdzane jest lub wykluczane ojcostwo pozwanego mężczyzny.

NAZWISKO

W sprawie o ustalenie ojcostwa i alimenty ustala się również nazwisko dziecka. Zazwyczaj w braku uznania dziecka przez ojca w USC dziecko otrzymuje nazwisko matki. W sprawie sądowej kwestia nazwiska może wypłynąć. Jeżeli Pani chce, aby córka nosiła Pani nazwisko, a ojciec dziecka nie ma co do tego żadnych pretensji, to nie ma problemu. Jeżeli ojciec dziecka zażąda nadania córce swego nazwiska a Pani się na to zgodzi również nie ma żadnego problemu. Więc kiedy jest problem? Problem jest wtedy, gdy nie ma porozumienia co do nazwiska dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy rozwiązuje tę kwestie w ten sposób, że w takim wypadku nadaje się dziecku nazwisko złożone z nazwiska ojca i matki.

Art. 89. § 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

§ 2. W razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1. Jeżeli dziecko ukończyło trzynaście lat, do zmiany nazwiska jest potrzebna jego zgoda.

§ 3. Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.

WŁADZA RODZIECIELSKA

Jeżeli ojciec nie interesuje się Pani córką i nie ma nadziei na zmianę jego postawy to w takim wypadku proponuję, aby wnieść w pozwie o ustalenie ojcostwa i alimenty o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej. Ma to niezwykle ważny aspekt praktyczny – przede wszystkim może Pani samodzielnie decydować o wszystkich kwestiach związanych z córką bez zgody ojca. Przykład – chce Pani wyjechać z córką za granicę, a do tego potrzebny jest paszport dla dziecka. Jeśli ojciec nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej musi wyrazić zgodę na wydanie paszportu. Czasami ze złośliwości ojciec zgody nie chce wyrazić i jest problem, który można rozwiązać tylko sądownie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca nie pozbawia go prawa do ustalenia kontaktów z dzieckiem i  spotykania się z nim. Kwestia władzy rodzicielskiej i kontaktów nie są ze sobą tożsame, nie wykluczają się. W tym miejscu muszę zaznaczyć, iż pozbawienie władzy rodzicielskiej nie uwalnia ojca od obowiązku płacenia alimentów.

ALIMENTY

Alimenty to najprościej mówiąc część miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, do płacenia których zobowiązany jest ojciec dziecka. Jeżeli miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1000 zł, to matka jest zobowiązana dać na utrzymanie dziecka 500 zł i ojciec 500 zł. Jednakże jeśli to na matce spoczywa wyłącznie ciężar wychowania i opieki nad dzieckiem, to może żądać od ojca dziecka alimentów w wyższej kwocie niż to wynika z miesięcznych kosztów jego utrzymania.

Art. 135 § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka oblicza się w następujący sposób:

– media: na podstawie rachunków za gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną, wywóz nieczystości – łączna kwota ZA MIESIĄC (jeśli rachunki są wystawiane raz na 2 miesiące, to kwotę z rachunku dzielimy przez 2 aby uzyskać miesięczną opłatę); następnie łączną kwotę dzielimy przez liczbę domowników zamieszkujących wspólnie z dzieckiem, aby uzyskać koszt opłat za media przypadający na jedną osobę , w tym dziecko)

– inne wysokie koszty utrzymania płacone rzadziej niż raz na miesiąc czy raz na dwa miesiące, np. w stosunku rocznym tj. opał na zimę, podatki, ubezpieczenie domu – kwotę dzielimy przez 12 miesięcy i liczbę domowników, następnie doliczamy to do kwoty utrzymania dziecka uzyskanej powyżej w związku z opłatami za media;

– indywidualne miesięczne koszty utrzymania dziecka: wyżywienie w tym mleko, kaszki, zupki, soczki itp., pieluchy, kosmetyki, ciuszki, buty, lekarstwa, zabawki, książeczki;

– jeżeli dziecko pozostaje w stałym leczeniu to należy to wskazać w pozwie, podać koszty miesięczne nie tylko leków, ale koszty konsultacji, dojazdów itp.

Wszystkie wyżej wskazane kwoty sumuje się, a następnie dzieli przez 2. W ten sposób uzyskujemy kwoty przypadające na każdo z rodziców. Jeżeli ojciec w ogóle nie uczestniczy w wychowaniu dziecka to – jak już wyżej wspomniałam – można żądać od niego wyższej kwoty niż to wynika z obliczeń.

Najlepszą sytuacją jest taka, w której ojciec pracuje i osiąga stałe dochody. Jeśli nie pracuje to nie oznacza, iż alimentów płacić nie musi, bowiem sąd przy ustalaniu kwoty alimentów bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie rzeczywiście osiągane dochody. W konsekwencji zawsze jakieś alimenty dziecko otrzyma.

Tak więc proszę wnieść sprawę o ustalenie ojcostwa i alimenty. Założenie sprawy w sądzie nic Panią nie będzie kosztowało, taka sprawa jest darmowa.

W dziale do pobrania wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty.

 

2 komentarze to “ZOSTAWIŁ MNIE Z DZIECKIEM…”

Read below or add a comment...

 1. Karolina says:

  Witam Pani Mecenas! Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi możliwości prawnych w mojej trudnej sytuacji. W 2013 r. urodziłam córkę. Ojcem dziecka jest chłopak, z którym zeszłam się po pół roku po porodzie i od tamtej pory żyliśmy razem. Córka przez wzgląd na to, iż w tamtym momencie nie była z jej ojcem ma podane w akcie urodzenia tylko jego imię i została przy moim nazwisku. Przez jakiś czas korzystaliśmy z pomocy opieki społecznej, gdzie ówczesny partner był podany tylko jako mój konkubent. Teraz jednak sytuacja się zmieniła i nie jesteśmy razem. Pomimo wielu próśb z mojej strony nie mogę uzyskać od niego pomocy finansowej dla dziecka. Mieszkam u rodziców i moim jedynym dochodem jest zasiłek rodzinny i zasiłek dla samotnie wychowującej matki. Chciałabym założyć ojcu dziecka sprawę o ustalenie ojcostwa. Mam jednak obawy, iż może zostać nałożona na mnie kara finansowa za nie zgłoszenie w opiece, że żyję z ojcem dziecka. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy mogłaby mi Pani udzielić kilku wskazówek jak poprowadzić ta sprawę tak by uniknąć kary a jednocześnie móc domagać się ustalenia ojcostwa i alimentów na dziecko? bardzo proszę o pomoc.

 2. Anna Węgrzyn says:

  Witam
  powinna Pani wystąpić do Sądu Rodzinnego o ustalenie ojcostwa i alimenty.Bez względu na to czy jesteście razem czy nie ojciec dziecka ma obowiązek na nie płacić. Nie rozumiem za co miałaby Pani dostać karę, zwłaszcza że skoro została Pani przyznana pomoc z opieki społecznej i była Pani ze swoim konkubentem to znaczy, że spełnialiście warunki do uzyskania tej pomocy.Proszę wytoczyć sprawę, a kiedy ojciec dziecka nie będzie płacił alimentów uzyska Pani zaliczki alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego-max. 500 zł.

  W razie dodatkowych pytań proszę śmiało pisać.
  Pozdrawiam serdecznie
  Adw. Anna Węgrzyn